Hướng dẫn đánh chiến lược 11 đến 20 Vovinam


Chiến lược số 11:

 • Ðinh tấn trái, đấm thẳng tay trái 
 • Xoay sau đạp ngang chân phải 
 • Ðinh tấn phải, đấm thẳng tay phải 
 • Xoay sau đạp ngang chân trái 


Chiến lược số 12:

 • Ðá tạt phải xong bỏ chân xuống đứng đinh tấn phải
 • Xoay chuyển người ra sau, tay trái chém về trước lối 1
 • Xoay chuyển đinh tấn phải, tay phải chém lối 1 về trước 
 • Ðá tạt trái, bỏ chân xuống đứng đinh tấn trái 
 • Xoay chuyển người ra sau,tay phải chém về trước lối 1
 • Xoay chuyển đinh tấn trái, tay trái chém lối 1 về trước 


Chiến lược số 13:

 • Ðá tạt chân phải 
 • Xoay sau đá đạp chân trái
 • Ðặt chân trái xuống, bước chéo chân phải lên chân trái, đá tạt trái 
 • Xoay sau đá đạp chân phải 


Chiến lược số 14:

 • Ðinh tấn trái, đấm thẳng tay trái 
 • Bước dài đinh tấn trái lên, đánh bật tay trái, tay phải che dưới nách 
 • Bước chân phải ra sau đinh tấn phải đánh chỏ phải lối 2
 • Bước chân trái ra sau đinh tấn trái , đánh chỏ trái lối 2.
 • Bước chân phải lên đinh tấn phải, đấm thẳng tay phải 
 • Bước dài người tới đinh tấn phải, đánh bật tay phải, tay trái che dưới nách 
 • Bước chân trái ra sau đinh tấn trái đánh chỏ trái lối 2
 • Bước chân phải ra sau đinh tấn phải, đánh chỏ phải lối 2.

Chiến lược số 15:

 • Ðinh tấn trái, đấm thẳng tay trái. 
 • Bước dài chân trái tới trước đinh tấn, đấm móc tay trái 
 • Bước dài chân trái lên đinh tấn, đấm bật ngang tay trái ra 
 • Bước chân phải lên đinh tấn, đấm múc tay trái 
 • Ðứng trụ chân phải, đá chém tay trái , chân trái 
 • Bước chân phải tới trước đinh tấn, đấm thẳng tay phải 
 • Bước chân phải tới trước đinh tấn, đấm móc tay phải 
 • Bước dài chân phải lên đinh tấn, đấm bật ngang tay phải ra 
 • Bước chân trái lên đinh tấn trái, đấm múc tay phải 
 • Ðứng trụ chân trái, đá chém tay phải, chân phải 


Chiến lược số 16: 

 • Ðá chân phải, đấm bật phải, xong đá thẳng chân trái 
 • Ðặt chân trái xuống đinh tấn, đấm thẳng trái 
 • Tiến người lên vẫn đinh tấn trái đấm móc tay trái 
 • Tiến người lên Vẫn đinh tấn trái, đánh chỏ trái lối 4 cậm từ trên xuống.
 • Ðá chân trái, đồng thời đấm bật trái. Ðá thẳng chân phải 
 • Ðặt chân phải xuống đinh tấn, đấm thẳng phải 
 • Tiến người lên vẫn đinh tấn phải đấm móc tay phải 
 • Tiến người lên vẫn đinh tấn phải, đánh chỏ phải lối 4 cậm từ trên xuống.


Chiến lược số 17:

 • Ðinh tấn trái, đấm thẳng tay trái 
 • Bước chân phải lên đinh tấn phải, đấm múc tay trái
 • Bước chân trái lên trảo mã, đấm thẳng tay phải 
 • Ðá chém tay phải chân phải
 • Ðinh tấn phải, đấm thẳng tay phải 
 • Bước chân trái lên đinh tấn trái, đấm múc tay phải 
 • Bước chân phải lên trảo mã, đấm thẳng tay trái.
 • Ðá chém tay trái, chân trái.


Chiến lược số 18:

 • Ðinh tấn trái, đấm thẳng tay trái
 • Bước chân phải lên trung bình tấn, đánh chỏ phải ngang vào hông. 
 • Chồm người tới đinh tấn phải, đánh chỏ phải lối 2 từ trên cấm xuống.
 • Rút chân trái về trảo mã, xoay người đánh chỏ lối 2 tay trái
 • Ðinh tấn phải, đấm thẳng tay phải
 • Bước chân trái lên trung bình tấn, đánh chỏ trái ngang vào hông. 
 • Chồm người tới đinh tấn trái, đánh chỏ trái lối 2 từ trên cấm xuống.
 • Rút chân phải về trảo mã, xoay người đánh chỏ phải lối 2 


Chiến lược số 19:

 • Ðinh tấn trái, đánh chỏ trái lối 1 từ trên xéo xuống
 • Bước chân phải lên trảo mã, đấm chỏ tay phải lối 3 từ dưới đánh bật lên
 • Xoay người ra sau, trảo mã trái, đánh chỏ trái lối 2 từ sau ra trước.
 • Xoay đạp chân trái 
 • Ðinh tấn phải, đánh chỏ phải lối 1 từ trên xéo xuống
 • Bước chân trái lên trảo mã, đấm chỏ tay trái lối 3 từ dưới đánh bật lên
 • Xoay người ra sau, trảo mã phải, đánh chỏ phải lối 2 từ sau ra trước.
 • Xoay đạp chân phải.


Chiến lược 20:

 • Bước chân phải sang trái đứng trảo mã, 2 tay gạt song song đở cú đá tạt.
 • Bước dài chân phải lên đinh tấn, chém tay phải lối 1. Xoay sau đạp trái 
 • Ðặt chân trái xuống đinh tấn, chém tay trái lối 1.
 • Ðá chém tay phải chân phải 
 • Hạ chân phải xuống đánh chỏ phải, triệt chân phải 
 • Bước chân trái sang phải đứng trảo mã, 2 tay gạt song song đở cú đá tạt.
 • Bước dài chân trái lên đinh tấn, chém tay trái lối 1. Xoay sau đạp phải 
 • Ðặt chân phải xuống đinh tấn, chém tay phải lối 1.
 • Ðá chém tay trái chân trái 
 • Hạ chân trái xuống đánh chỏ trái, triệt chân trái 
Related Posts
Biểu diễn: Quyền Nhật Nguyệt Đại Đao -Vovinam

Nhật Nguyệt Đại Đao Quyền -Vovinam Biểu diễn: Huỳnh Khắc Nguyên Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp là bài quyền sử dụng Read more

Biểu diễn: Quyền Song Dao Pháp – Vovinam

Song Dao Pháp Quyền, Huy Chương Vàng Giải Vô Địch Trẻ Vovinam Toàn Quốc 2023 Song Dao Pháp là Bài Quyền Read more

Biểu diễn: Quyền Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp – Vovinam

Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp là bài quyền có binh khí thứ 2 (sau bài Song Dao Pháp) của môn phái Vovinam Việt Read more

Những trận đấu Knock out Vovinam Việt Võ Đạo

Trong luật đối kháng môn Vovinam, thì mỗi VĐV thi đấu đối kháng phải sử dụng ít nhất được 1 Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *