Hướng dẫn đi bài NGỌC TRẢN QUYỀN

Hướng đi

Bái Tổ Ngọc Trản Quyền:

    Nghiêm, nhìn A.

    Tay phải nắm, tay trái xòe, 2 tay giang rộng ra 2 bên C-D, vòng tròn tới A, chưởng trái chạm quyền phải – vòng tay.

    Xòe tay phải, 2 tay vẫn chạm dính nhau, xoay bàn tay phải kéo về hông phải, lòng bàn tay phải ngửa, chưởng trái dựng trên lòng bàn tay phải, lòng bàn tay trái hướng về D, 2 gối rùn thấp.

    Hai tay xỉa lên trước mặt, 2 cạnh bàn tay chạm vào nhau, lòng 2 bàn tay hướng vào người. Xoay hai lòng bàn tay áp vào nhau, xoay tiếp chưởng 2 lòng bàn tay về A, cuốn sâu ra sau cổ, ngoai 2 tay về hông.

Tam bộ bái Tổ:

    Tay phải nắm, tay trái xòe, chân trái lên A – Xà tự tấn, chân phải lên A – Trảo mã, vòng tay cho tròn, chưởng trái chạm quyền phải.

    Chân phải lui nhẹ sát chân trái, sang D – Trung bình, hoa quyền tay trái gạt lên, tay phải dìm xuống, chân trái về sát chân phải, lên A – Trảo mã, vòng tay cho tròn, chưởng trái chạm quyền phải kéo từ vai phải ra A.

    Chân trái lui nhẹ sát chân phải, sang C – Trung bình, hoa quyền tay phải gạt lên, tay trái dìm xuống, chân phải về sát chân trái, lên A – Trảo mã, vòng tay cho tròn, chưởng trái chạm quyền phải kéo từ vai trái ra A.

Nhị bộ kỉnh sư:

    Hoa quyền, tay phải diềm xuống, tay trái gạt lên xuống vòng lên đỡ trên đầu, rút cao chân phải, lưng bàn tay phải chạm lòng bàn chân phải.

    Xoay người, ngược chiều kim đồng hồ, chân phải nhảy tới B, chân trái bay cao lui về sau chân phải – Xà tự tấn, nhìn A, tay phải bảo vệ mặt gạt từ vai trái sang phải, vòng xuống xỉa thẳng lên, cánh tay vuông góc với thân người, tay trái bảo vệ mặt chụp ngang từ trên xuống dưới chỏ phải.

    Chân phải lui nhẹ sát chân trái, sang D – Trung bình, chân trái về sát chân phải, lên trước chân phải – Xà tự tấn, tay trái bảo vệ mặt gạt từ vai phải sang trái, vòng xuống xỉa thẳng lên, cánh tay vuông góc với thân người, tay phải bảo vệ mặt chụp ngang từ trên xuống dưới chỏ trái.

Hồi thân lập trụ:

    Chân trái về x, hai gối rùn – nhìn A – 2 tay kéo thẳng về trước (úp) rồi ngoai về hông.

Ngọc trản ngân đài:

    Chân trái lên A – Xà tự tấn, hoa quyền tay phải trên gạt qua phải, chân phải lên A – Trảo mã, tay phải theo đà lòn xuống hông phải, mở Hổ trảo vòng lên gạt qua phải (cánh tay dựng vuông, bàn tay ngửa), tay trái Hổ trảo bảo vệ mặt chụp ngang từ trên xuống dưới chỏ phải.

Tả hữu tấn khai:

    Chân trái lên hướng AC – Đinh tấn, 2 tay vòng qua đầu chém tới AC, trái úp, phải ngửa.

    Chân phải lên sát chân trái, sang ngang qua D – Trung bình, chân trái sát chân phải xong lui về hướng BC, 2 tay vòng qua đầu chém tới AD, phải úp, trái ngửa.

    Chân trái lên ngang chân phải, chân phải bước về sau – Đinh tấn, nhìn A cuốn 2 chưởng ra sau cổ rồi đẩy tới A.

Thập tự luyện diệp:

    Chân trái lui – Xà tấn, 2 tay cuốn lên hông rồi tréo đỡ xuống hạ bộ, tay trái dưới, phải trên, vòng 2 tay qua đầu chém ngang mặt về AC, vòng 2 tay qua đầu chém ngang mặt về AD.

Liên đả sát túc:

    Chân trái thẳng gối, quét Tảo địa lên A, chân phải rùn thật thấp – Đinh tấn nghịch, hoa quyền tay phải gạt lên, tay trái diềm xuống chém trên chân trái, nhìn A.

    Chân phải thẳng gối, quét Tảo địa lên A, chân trái rùn thật thấp – Đinh tấn nghịch, hoa quyền tay trái gạt lên, tay phải diềm xuống chém trên chân phải, nhìn A.

Tọa hồi mai phục:

    Xoay lưng, chân phải nhảy về B ngồi, chân trái theo, quì – Tọa tấn, hoa quyền tay phải gạt lên, tay trái diềm xuống (2 tay nắm), nhìn A.

Tấn đả tam chiến:

   Chân trái lên A – Trung bình tấn, tay trái vòng lên mặt gạt từ vai phải qua trái trấn chỏ xuống A, xoay lên Đinh tấn tay phải đấm tới A.

   Chân phải lên sát chân trái, sang D – Trung bình, chân trái lui về B, tay phải vòng lên mặt gạt từ vai trái qua phải trấn chỏ xuống A, xoay lên Đinh tấn tay trái đấm tới A.

   Chân trái lên sát chân phải, sang C – Trung bình, chân phải lui về B, tay trái vòng lên mặt gạt từ vai phải qua trái trấn chỏ xuống A, xoay lên Đinh tấn tay phải đấm tới A.

Thối thủ nhị linh:

    Xoay người sang D, chân phải rùn, chân trái thẳng – Đinh tấn, nắm tay trái diềm xuống trước hạ bộ, nắm tay phải móc xuống gạt lên trước ngực.

    Chân trái lui về B – Trung bình, nhìn A, nắm tay trái qua đầu rút về hông, nắm tay phải vòng qua đầu, lia từ vai trái tới A.

Tả hoành sát:

    Hoa quyền, tay phải gạt lên, tay trái diềm xuống chém theo chân đá, rút cao gối trái đá Bàng long tới AC.

Hữu hoành sát:

    Nhảy hạ chân trái xuống đất, hoa quyền tay trái gạt lên, tay phải diềm xuống chém theo chân đá, rút cao gối phải đá Bàng long tới AD.

Hồi phát địa hổ:

    Rút chân phải lại, xoay người 1800, để chân phải xuống B – Đinh tấn thấp, 2 tay Hổ trảo chụp xuống B, trước gối phải.

    Xoay người trở lại, chân trái rùn phải thẳng – Đinh tấn, nhìn A cuốn 2 Hổ trảo lên rồi đẩy về A.

Thanh long biên giang:

    Chân phải lên sát chân trái, sang D – Trung bình hơi nghiêng về B, chân trái lui về B, hoa quyền tay phải vòng lên đấm thẳng xuống trước hạ bộ, chưởng trái che cổ phải, giựt ngang chỏ phải tới A – Đinh tấn, xòe bàn tay phải úp chém tới A, đấm móc trái rồi phải lên A.

Phụ tử tương tuỳ:

    Chân trái lên sát chân phải, sang C – Trung bình, chân phải lui về B – Đinh tấn, 2 tay vòng ra sau bên phải từ trên xuống rồi xỉa lên A.

Song phi triển dực:

    Xoay nhẹ người sang D – chuyển Đinh tấn phải, tay trái diềm xuống che trước hạ bộ, tay phải móc xuống gạt lên che trước ngực.

    Nhìn A, chuyển Đinh tấn trái, chém cạnh tay trái từ vai phải tới A, lòng bàn tay ngửa, tay trái che trước mặt.

    Chân phải đá Tảo phong nghịch, bay đá Tảo phong chân trái.

Hạ bàn lôi đản đả:

    Chân phải rơi xuống trước, đứng vững, nhảy chân trái về B, xoay người về A.

    Chân trái bước về B rùn thấp, chân trái thẳng, xoay nhìn chân trái, đập cạnh nắm tay trái ra gối trái diềm xuống song song với đùi trái, tay phải rút về sau thủ thế. Chuyển Quy tấn, gối phải chạm đất, nắm tay trái gạt lên bảo vệ mặt, cạnh nắm tay phải đập dưới chỏ trái.

Hồi tiểu tọa khai cung:

    Nhớm chân phải, đứng dậy – Trung bình tấn, nhìn A, tay trái bảo vệ mặt gạt từ vai phải tới A, chỏ phải hướng về B, Hổ trảo phải ngang trán.

Tấn đả song quyền:

    Hai nắm tay vòng lên cổ dưới lỗ tai, chân phải đá Long thăng cùng lúc hai tay đấm thẳng tới A, để chân phải xuống phía trước.

Trực tiền quyển địa:

    Thẳng gối trái quét Tảo địa lên A, chân phải rùn thấp – Đinh tấn nghịch, bàn tay trái từ nách phải diềm xuống, lòng bàn tay ngửa, tay phải bảo vệ mặt gạt từ vai trái ra lòng bàn tay hướng tới A, nhìn A.

Huỳnh long quyển địa:

    Thẳng gối phải quét tảo địa lên A, chân trái rùn thấp – Đinh tấn nghịch, bàn tay phải từ nách trái diềm xuống, lòng bàn tay ngửa, tay trái bảo vệ mặt gạt từ vai phải ra lòng bàn tay hướng tới A, nhìn A.

Đồng tử dương thân:

    Chân trái lên sát chân phải – nghiêm, chắp hai tay xỉa thẳng lên khỏi đầu, gạt 2 tay ra 2 bên xuống CD, vòng 2 tay lên tréo trước ngực, tay phải ngoài trái trong, kéo 2 Hổ trảo xuống CD (Lưỡng Thủ Khai Môn – Lão Hổ Thượng Sơn).

Hoành tấn đả liên hoàn:

    Chân phải sang D, chân trái theo rồi lui về B – Trung bình tấn, tay phải vòng xuống lên rồi móc xuống về hông, xoay Đinh tấn phải, đấm móc trái rồi phải về A.

Hồi tả tọa:

    Xoay người nhìn B, chân phải nhảy tới CB, chân trái theo ngồi, gối trái chạm đất ngồi trên gót chân, nhìn D tay trái diềm xuống song song đùi trái, tay phải gạt lên che đầu.

Bạch xà lang lộ:

    Thẳng gối phải quét Tảo địa về D, bàn tay phải từ nách trái diềm xuống ngửa, tay trái bảo vệ mặt từ vai phải gạt ra, lòng bàn tay hướng về D.

    Thẳng gối trái quét tảo địa về D, bàn tay trái từ nách phải diềm xuống ngửa, tay phải bảo vệ mặt từ vai trái gạt ra, lòng bàn tay hướng về D.

Tả hoành sát:

    Chân phải hạ gót, xoay người về C, hoa quyền tay phải gạt lên, tay trái diềm xuống theo chân đá, chân trái đá Đảo sơn về C.

Thanh Long biên giang:

    Nhảy chân trái xuống C, chân phải lên A – Đinh tấn nghịc, tay phải đấm xuống che hạ bộ, chưởng trái che cổ phải, giật ngang chỏ Kim chung phải tới A, xòe cạnh bàn tay phải lia ngang tới A, tay trái rồi tay phải đấm móc tới A.

Kim kê điển thủ:

    Rút nhẹ chân phải – Trảo mã, nhìn A, tay trái bảo vệ mặt chụp từ trên xuống trước nách phải, tay phải vòng lên xuống phía trong tay trái bảo vệ mặt gạt từ vai trái qua phải, cổ tay cong 900, 4 ngón khép chặt, ngón cái mở rộng – hầu quyền.

Thối tảo bát liên hoàn:

    Hoa quyền, tay phải gạt lên, tay trái diềm xuống, chân phải qua D, chân trái lên trước chân phải rồi gót trái Tảo địa về AC, chân trái thẳng, phải rùn, cổ tay trái chụm 5 ngón lại móc lên câu quyền sau chân trái, tay phải rút về thủ thế.

    Chân trái rút ngang về A – Đinh tấn trái, đấm móc phải trái về A.

Tẩu mã dương tiên:

   Hoa quyền tay trái trên, co chân trái xoay người sang C, nhảy chân trái về B, tiếp tục nhảy chân phải về B, hạ chân trái sau chân phải, rút nhẹ chân phải – Trảo mã, tay trái che đầu, tay phải gập trước ngực lòng bàn tay hướng vào người.

Lập bộ như tiền:

    Chân phải lui về sát chân trái – nghiêm, tay phải vòng xuống lên rồi khoanh lại trên tay trái, 2 tay để ngang trước bụng, chưởng phải kéo về hông, chưởng trái dựng trên chưởng phải.

Hồi đầu vọng bái:

    Nghiêm – nhìn A, cúi người sát đất,  hai tay xuôi theo thân người, thẳng dậy.

Hết.

Xem biểu diễn ở đây!

Related Posts
Biểu diễn: Ngọc Trản Quyền(Ngọc Trản Ngân Đài) – Võ Cổ Truyền

Ngọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên Read more

Danh sách 10 bài quyền Quốc gia của Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Võ cổ truyền là tên gọi đại diên cho nền Võ thuật Việt Nam bao gồm hàng trăm Môn phái Read more

Biểu diễn: Tứ Linh Đao – Võ Cổ Truyền #1

Tứ Linh Đao là bài đơn đao, được Võ sư Kim Kê giới thiệu tại Hội nghị chuyên môn toàn Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *