Hướng dẫn đi bài HUỲNH LONG ĐỘC KIẾM

Hướng đi:

Diện tiền bái Tổ, kính Sư: (Diện tiền bái kính Tổ Sư)

    Đứng nghiêm.

    Kiếm đứng cặp sau tay trái, tay phải nắm lại kéo lên hông. Miêu tấn, đấm thẳng tay phải về A, tay phải xòe ra, xoay cổ tay ngược chiều 1 vòng, bàn tay úp, ngoai tay về hông.

    Chân trái tréo lên A – Xà tự tấn, tay phải bảo vệ mặt gạt thủ 1 vòng, chân phải tréo lên A – Xà tự tấn, tay phải chỉa thẳng lên trước ngực, tay trái móc vòng ngoài tay phải, lưỡi kiếm nằm ngang.

    Chân phải sang D – Trung bình, hoa quyền tay phải trên, chân trái lên trước chân phải – Trảo mã, nhìn A, khoanh tay lại tay trái trên, mũi kiếm hướng về A.

    Chân trái sang C – Trung bình, hoa quyền tay trái trên, chân phải lên trước chân trái – Trảo mã, nhìn A, khoanh tay lại tay phải trên, mũi kiếm hướng về B.

Hồi thân thủ bộ vẻ người hiên ngang:

    Tay trái cầm kiếm đưa ra sau vai trái, mũi hướng lên trời, hổ khẩu hướng về B, đứng vững chân trái, đưa cao chân phải cùng lúc lưng bàn tay phải vòng lên xuống chạm lòng bàn chân phải.

    Tay phải cầm kiếm từ tay trái, đưa ra trước mặt, mũi kiếm hướng lên, tay trái đỡ trên hướng C.

Kiếm ôm theo bộ xung thiên:

    Loang bổ kiếm bên phải – trái đồng thời chân phải nhảy về B, xoay người 1 vòng nghịch, chân trái nhảy lui về B – Xà tấn thấp, nhìn A, kiếm qua đầu về B rồi mũi kiếm thọc lên hướng A, tay trái chụp xuống bám thủ chận đà kiếm trên cổ tay phải.

Tả hữu song chỉ mình nghiêng thế chào:

    Tay phải vuốt chuôi kiếm lên, lưỡi kiếm che dọc trước mặt, tay trái thủ dưới. Chân trái qua C – Đinh tấn, vuốt kiếm lên qua trái chém xuống rồi rút về thủ trên đầu, mũi kiếm về C – Đinh tấn nghịch, tay trái gạt thủ về C – thủ.

    Chân trái bước tréo mạnh qua D – Xà tự tấn, kiếm đâm vào hông trái về D, xoay tấn ra, vớt kiếm lên đâm vào hông phải, vớt kiếm lên hạ xuống trước mặt rối kéo lên thủ trên đầu, mũi kiếm về D – Trung bình tấn, tay trái bảo vệ mặt gạt thủ về D – thủ.

Phụng đầu thế kiếm giương cao:

    Hạ mũi kiếm xoay bảo vệ hướng A qua C, chân trái lui về B sau chân phải, nhìn A – Xà tự tấn, kiếm qua đầu loan vớt bên phải lên A xuống bên trái rồi kéo lên thủ, mũi kiếm về A, tay trái gạt thủ về A – thủ.

    Chuyển Trung bình tấn, loan vớt bên phải về A, tay trái che đầu, chỏ trái hướng về B.

Thối lui, hạ bộ nhập vào chém ngang:

    Giậm chân trái, nhảy chân phải tréo mạnh về B – Xà tự tấn, nhìn A, kiếm tém xuống ½ vòng bảo vệ chân, tay trái gạt thủ về B.

    Xoay người về A, kiếm vòng qua đầu chém ngang tới A (sang C).

    Xoay mũi chân trái sang C, chân phải đá Đảo sơn về A cùng lúc kiếm vòng qua đầu lia (ngược chiều chân đá) về A, 2 tay thẳng hàng C – D.

Chém rồi bên tả tránh sang:

    Chân phải nhảy tới C, xoay người nhìn B, chân trái nhảy lui về sau chân phải – Xà tấn, nhìn D, kiếm qua đầu loan vớt bên phải lên D rồi kéo lên thủ trên đầu, mũi kiếm hướng về D, tay trái gạt thủ về D – thủ, hạ thấp tấn.

Hữu môn thượng mã kiếm ngang chân mày:

    Chân trái bước tới D – Xà thấp, đấm kiếm vào bên trái rồi vớt sang phải, rút cao gối phải cùng lúc kiếm qua đầu lia về D, tay trái đỡ cao bảo vệ đầu, chỏ hướng về C.

    Nhảy chân phải tới D, co gối trái, vòng kiếm trước mặt chặt xuống D, nghiêng người tới D, tay trái đỡ cao bảo vệ đầu, chỏ hướng về C, nhìn C.

    Thẳng lưng, xoay người nhìn A (vẫn giữ cao gối trái), kiếm xoay 1 vòng kéo ngang chân mày, hai tay gạt ra hai bên khai môn, mũi kiếm hướng C.

Kiếm loan long ẩn vân phi:

    Chân trái để xuống A – Trảo mã, kiếm loan vớt phải – trái kéo lên thủ, tay trái thủ trước mặt; kiếm loan bổ trái – phải – trái – phải – trái – phải rồi đâm kiếm vào hông trái vớt ra, xoay người chân trái nhảy tới B, xoay tiếp chân phải lui về B – Xà tấn, nhìn A, kiếm qua đầu lia thấp về A, tay trái thẳng hàng về B.

Sơn đầu hạc lập đâm ngay hạ đàn:

    Chân trái lên A – Đinh tấn, nhìn A, kiếm khoa 1 vòng bên phải, từ hông đâm thẳng về A, tay trái thủ trán.

Rút về phong tỏa đôi bên:

    Chân phải nhớm nhẹ lên A, xoay người qua C, chân trái dịch sang C – Trảo mã, nhìn C, loan vớt phải – trái kéo lên thủ, tay trái thủ trước mặt; loan bổ trái – phải – trái – phải, hạ chân trái, chân phải tiến nghịch – Xà tự tấn, nhìn C kéo kiếm lên thủ, mũi kiếm xéo xuống C, tay trái diềm cước. Đâm kiếm vào hông trái vớt ra + xoay nghịch nhìn B – Trung bình tấn, chuyển Đinh tấn nghịch kiếm qua đầu, lên Đinh tấn về C lia kiếm ngang cổ tới C, tay trái thẳng xéo.

    Chân phải lui nhẹ – Trảo mã, loan vớt phải – trái rồi về hông phải, rút cao gối phải lướt lên C – Đinh tấn, tay trái che đầu, tay phải đâm thẳng về C lưỡi kiếm ngang.

    Sau quay, nhìn D, lui nhẹ chân trái – Trảo mã, loan vớt phải – trái kéo lên thủ, tay trái thủ trước mặt; loan bổ trái – phải – trái – phải, hạ chân trái, chân phải tiến nghịch – Xà tự tấn, nhìn D kéo kiếm lên thủ, mũi kiếm xéo xuống D, tay trái diềm cước. Đâm kiếm vào hông trái vớt ra + xoay nghịch nhìn A – Trung bình tấn, chuyển Đinh tấn nghịch kiếm qua đầu, lên Đinh tấn về D lia kiếm ngang cổ tới D, tay trái thủ trán.

    Chân phải lui nhẹ – Trảo mã, loan vớt phải – trái rồi về hông phải, rút cao gối phải lướt lên D – Đinh tấn, tay trái che đầu, tay phải đâm thẳng về D lưỡi kiếm ngang.

Dùng đòn Hạc tấn tiến lên chớ chầy:

    Nhìn A, kéo chân phải về sát chân trái (nghiêm), đâm kiếm vào hông trái, tay trái thủ trên tay phải, vớt kiếm ra qua đầu chém ngang D + rút cao gối trái lên A, 2 tay thẳng hàng C – D.

    Giậm chân trái tới A, chân phải tiến nghịch – Xà thấp, đâm kiếm vào hông trái vớt ra qua đầu, xoay thuận về A tiếp tục rút cao gối trái, nhìn A, kiếm qua đầu chém ngang D, tay trái thẳng hàng.

Xà hành nghịch thủy cho hay:

    Chân trái nhảy mạnh về B, nhảy chân phải tréo trước chân trái về B, nhìn A – Xà tấn, tay trái đỡ cao che đầu, kiếm qua đầu vớt lên A, tay trái thẳng hàng..

Tàng đầu lộ vĩ chém bay qua đầu:

    Chân trái trụ, chân trái co, kiếm vòng che ngoài thân, xoay nghịch 4700, nhảy sang D chân phải trước – Trung bình tấn, kiếm qua đầu chém ngang về A, tay trái thủ trán.

Thối hồi đơn phụng quan châu:

    Rút cao chân phải nhảy sang D, chân trái nhảy theo hạ xuống trước chân phải – Trảo mã, kiếm loan bổ trái rút lên thủ, tay trái thủ trước mặt.

    Chân trái rút cao nhảy sang C, kiếm loan che vai trái, chân phải nhảy theo hạ xuống trước chân trái – Trảo mã, kiếm qua đầu kéo về thủ trước mặt, mũi kiếm hướng A, tay trái thủ trán.

Chân theo Xà tấn, kiếm hầu Tổ Sư:

    Đảo kiếm 1 vòng xuống loan ra ngoài, chân phải xoay nghịch nhảy sang D, chân trái nhảy theo sau ngang chân phải – Xà tự tấn, kiếm kéo thủ trước mặt, mũi kiếm hướng A, tay trái thủ khuỷu tay phải.

    Kiếm đảo vòng để cầm nghịch ở tay phải, chân trái lên A – Xà tự tấn, vòng tay trái lên, chân phải lên A – Xà tự tấn, tay trái xỏ từ dưới lên, tay phải cầm kiếm vòng ngoài nằm ngang tay trái.

    Chân phải sang D – Trung bình, hạ kiếm, tay trái lên, chân trái lên trước chân phải – Trảo mã, nhìn A, khoanh tay lại tay trái ở trên chỏ trái hướng A.

    Chân trái sang C – Trung bình, hạ kiếm, tay trái lên, chân phải lên trước chân trái – Trảo mã, nhìn A, khoanh tay lại tay phải trên, mũi kiếm hướng A.

    Chuyển kiếm qua cặp sau tay trái, tay phải từ ngực trái chưởng tới A, ngoai tay phải về hông.

    Xòe tay phải kéo lên, nhón gót, chân trái qua trái ấn chưởng phải xuống.

Hết.

Xem biểu diễn ở đây.

Related Posts
Biểu diễn: Ngọc Trản Quyền(Ngọc Trản Ngân Đài) – Võ Cổ Truyền

Ngọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên Read more

Danh sách 10 bài quyền Quốc gia của Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Võ cổ truyền là tên gọi đại diên cho nền Võ thuật Việt Nam bao gồm hàng trăm Môn phái Read more

Biểu diễn: Tứ Linh Đao – Võ Cổ Truyền #1

Tứ Linh Đao là bài đơn đao, được Võ sư Kim Kê giới thiệu tại Hội nghị chuyên môn toàn Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *