Hướng dẫn đi bài ĐỘC LƯ THƯƠNG

Hướng đi

Bái Tổ Độc Lư thương:

    Chân trái sát chân phải – nghiêm.

    Thương dựng đứng, tay phải cầm thương, tay trái nắm lại để ở hông.

    Dựng chưởng trái che ngực, nghiêng người – chào, ngoai tay trái về hông.

    Miêu tấn, tay phải cầm thương đứng, đẩy thẳng về A, xoay cổ tay cho mũi thương đảo 1 vòng tròn, từ trên ra sau, xuống dưới bên ngoài tay phải.

Lập tấn liên ba phụng giang đầu:

    Rút cao chân phải đáp xuống B rùn, rút cao chân trái đáp xuống A thẳng – Đinh tấn, nhìn B, tay phải cầm thương vòng qua đầu lia về B, chưởng trái thẳng về A, nhìn A.

    Chân phải lên A – Đinh tấn nghịch, nhìn A, mũi thương ¾ vòng nghịch kim đồng hồ, kéo về B, tay trái nắm gốc phía trên.

    Rút chân phải để xuống B, rút chân trái để xuống A – Trảo mã, nhìn A, tay phải cầm thương khoa 1 vòng tròn diềm cước cặp thương sau tay phải, mũi thương hướng xuống, tay trái chưởng về A.

    Đưa tay phải tới A, tay trái cầm gốc thương, xoay thuận thương 1 vòng thủ hướng A, mũi thương trước chân phải, co chân phải lên, mũi chân phải đá cán thương về A, chân phải lui mạnh về B – Đinh tấn nghịch, mũi thương đi nghịch 1 vòng rồi đập xuống A, nhìn A.

Nhị bộ tấn nghinh khai đảng thủ:

    Xoay thương thuận 1 vòng cho mũi thương hướng xuống, nhìn B, chân trái nhảy về B, sau quay, nhìn A chân phải rút cao, mũi thương hướng xuống đất thủ, chân phải để xuống A – Đinh tấn, đâm thẳng về A.

    Chân phải lui về B – Trung bình tấn, nhìn A, khoanh tay lại, tay trái trên, mũi thương hướng về A, nhìn A.

    Xoay người, chân phải tiến nghịch lên A, loan vớt trái, chân trái lên rồi sang C, loan vớt phải – trái – phải – trái, rút gối phải, mũi thương hướng xuống thủ, chân phải lên A – Đinh tấn, đâm.

    Chân phải lui nhẹ – Trảo mã rút thương về thủ, mũi thương hướng xuống, lui ngang chân phải sang D thẳng, chân trái rùn, tay phải khoa thương 1 vòng diềm cước về D cặp sau tay phải, nhìn A, tay trái chưởng về C.

    Chuyển Trung bình tấn, tay trái chụp thương dưới tay phải, khoanh lại tay trái trên (mũi thương hướng về C), xoay thương nghịch 2 vòng rồi cặp sau tay phải lia về D (nt, nhưng thương nằm ngang), chân trái rùn, chân phải thẳng, tay trái chưởng về C.

    Kéo thương qua trái, tay trái chụp gần đầu thương vòng lên đầu qua phải, nhún cao chân phải hạ xuống rút cao chân trái, thương kéo về dưới hông phải, mũi hướng A, bước hạ chân trái lên A – Đinh tấn, đâm.

Quy đầu phục thế tấn độc lư:

    Chân trái bước mạnh về B – Xà tự tấn, nhìn A, mũi thương vòng lên qua phải xuống tém ngược sang trái bảo vệ chân, xoay người về A – Đinh tấn phải, nhìn A, mũi thương tạt từ trái sang phải hướng A, kéo thương qua trái vòng lên đầu qua phải, nhún cao chân phải hạ xuống rút cao chân trái, thương kéo về dưới hông phải, mũi hướng A, bước hạ chân trái lên A – Đinh tấn, đâm.

    Rút cao chân trái, nhìn A, mũi thương vòng xuống ra sau tay phải, cặp sát người, mũi thương hướng lên trời, tay trái gạt chưởng từ vai phải ra A.

    Chân trái lên A – Trung bình tấn, mũi thương móc lên A.

    Chân phải lên A – Đinh tấn, quất gốc thương xéo về A. Xoay nghịch – Xà tấn, nhìn A, thọc mũi thương về  A.  Xoay thuận – Đinh tấn phải, tạt mũi thương từ trái sang phải bảo vệ chân, kéo thương qua trái vòng lên đầu qua phải, nhún cao chân phải hạ xuống rút cao chân trái, thương kéo về dưới hông phải, mũi hướng A, bước hạ chân trái lên A – Đinh tấn, đâm.

Hạ hồi ký túc song long kích:

    Chân trái lui về B, chân phải trước, gốc thương loan bổ trái. Chân phải lui về B, chân trái trước, gốc thương loan bổ phải. Chân trái lui về B, chân phải trước, gốc thương loan bổ trái, giậm chân phải ngang bên phải chân trái + kéo gốc thương qua phải, co gối trái, vòng mũi thương xuống, chân trái bước về BC thọc mũi thương về BC. Dịch ngang chân trái sang B – Đinh tấn trái, thương đứng mũi hướng lên đẩy sang trái hoành tả trước mặt.

    Sau quay, chân trái lên A, gốc thương phang song song mặt đất ra trước rồi về hông trái,mũi thương hướng A, nhìn A, chân phải tiến nghịch lên A – Xà tự tấn, thọc mũi thương về A, nhìn mũi thương.

    Buông tay trái, xoay thuận 3600, tay phải cầm gốc thương lia 1 vòng về A, tay trái chụp giữa thương, chân trái lên A, gốc thương phang song song mặt đất ra trước rồi về hông trái,mũi thương hướng A, nhìn A, chân phải tiến nghịch lên A – Xà tự tấn, thọc mũi thương về A, nhìn mũi thương.

    Buôgn tay trái, xoay thuận 3600, tay phải cầm gốc thương lia 1 vòng về A, tay trái chụp gốc thương sát dưới tay phải, chân trái lui nhẹ về B, chân phải bước ngang sang D – Trảo mã xéo hướng D, tay P vuốt về đầu thương, mũi thương dưới hướng AD – thủ.

Hoành thân chuyển đả tái nghịch tâm:

    Xoay người về B, tay phải vuốt về sát gốc thương, buông tay trái, chân phải nhảy cao về B, chân trái nhảy theo về sau chân phải – Xà thấp, tay phải gánh thương ngang trên vai, mũi thương hưóng A, tay trái gạt ra chạm đầu thương, nhìn A.

    Tay trái chụp sát tay phải, chân trái lên A, 2 tay xoay thương thương 1 vòng thuận, chân phải lên A, xoay thêm 1 vòng, chân trái theo đà xoay bay lên A, chân phải bay theo lên trước chân trái, hơi nghiêng người về sau – Đinh tấn nghịch, xoay thương 1 vòng đập về A ngang tầm mặt.

Hậu hoành nghinh chiến khai trực chỉ:

    Nhỏm dậy, tay trái đẩy gốc thương lên, tay phải hạ mũi thương xuống, tay trái theo đà đẩy gốc thương qua phải rồi bật ngược lại buông tay, chân trái lên A, tay phải theo đà bật thương vòng lên, tay trái chụp gần đầu thương, tay phải vuốt về gốc thương 1 chút, chân phải tiến nghịch A, kéo mũi thương qua C vòng xuống thọc về B – Đinh tấn trái hướng B.

    Vuốt tay phải lên tay trái, tay trái buông rồi chụp về tay phải, bay chân phải qua C, chân trái bay theo lên trước chân phải hướng C – Đinh tấn, thương xoay nghịch 1 vòng trên đầu xuống vớt lên C, chuyển Đinh tấn phải hướng D, đẩy thương đứng sang phải hoành tả.

Hữu phi khai giác thích trung đình:

    Đảo ngược đầu thương đẩy sang trái hoành hữu – Đinh tấn trái hướng C, nhìn A. Giậm chân phải sát chân trái, buông tay phải rồi chụp sát tay trái, hổ khẩu hướng A, buông tay trái, giở chân trái bay nghịch về A, chân phải bay theo lên A – Trung bình tấn, thương cầm bên tay phải đưa theo người rồi đâm thẳng về A, tay trái thủ đầu.

    Chân trái lui nhẹ – Trảo mã, tay trái chụp gốc thương quất nghịch về A.

    Sau quay, chân phải bước về B (nhìn D), thương xoay 1 vòng trên đầu, buông tay trái, lui tiếp chân trái về B (nhìn C), chụp tay trái xoay thêm 1, 5 vòng, bước tiếp chân phải về B, xoay thương thêm 1 vòng, chuyển về nhìn A, chân trái dịch lên A – Đinh tấn trái, đâm thương về A, xoay nhìn B – Đinh tấn phải, tay trái đẩy mũi thương xuống rồi buông tay thủ ở ngực phải, tay phải cầm thương đâm về B.

Phi bộ tạ hồi liên trung đỉnh:

    Trả ngược mũi thương về, tay trái chụp sát tay phải, xoay về A, buông tay phải rồi chụp sát trên tay trái, chân phải lên A, loan vớt phải – trái rồi phang ngang từ phải qua trái về B + chân phải bước về B, quay thương 1 vòng trên đầu + chân trái lui về B, quay thương thêm 1 vòng trên đầu rồi tay trái lòn thương lên sau vai trái, mũi thương về C, ngồi trên chân trái, chân phải thẳng, buông tay phải thủ ngực trái, nhìn A. Tay phải chụp sát mũi thương, tay trái buông chụp lại giữa thương, đứng dậy trên chân phải, co gối chân trái, đâm thương về A ngang tầm mặt.

Hồi long giáng thế đảo liên thành:

    Bước tréo chân trái lên qua D, quay thương trên đầu, chân phải lên D – Đinh tấn, quất nghịch ngang hông sang D. Kéo mũi thương qua C, chân phải lui rồi lên A – Trảo mã, thương đảo 1 vòng thủ trước chân phải, mũi thương hướng xuống, chân phải lên A – Đinh tấn, đâm. Châ phải lui – Trảo mã, thủ như trên, chân phải sang D, chân trái theo rồi lên A – Trảo mã, đảo đầu thương đẩy gốc thương ra thủ trước chân trái. Bước chân trái về B – Xà tự tấn, kéo nhẹ thương qua che vai hướng A, xoay thuận mũi thương xuống 1 vòng, chân phải lên A – Đinh tấn, thương theo đà quất nghịch lên A.

    Hạ mũi thương qua trái, chân trái lên A – Đinh tấn nghịch thấp về B, mũi thương vòng lên ra A về sau lòn lên sau vai trái, buông tay phải chụp sát mũi thương, cúi người, buông tay trái chụp gốc thương, chân phải tiến nghịch lên A – Đinh tấn, đâm. Chuyển Trung bình tấn, khoanh tay lại tay trái trên, mũi thương về B, nhìn mũi thương, xoay nghịch thương 1 vòng buông tay trái chụp lại xoay tiếp, buông tay phải chụp lại quất nghịch lên A, Đinh tấn nghịch thấp chân phải thẳng, tay trái che cổ hướng A, nhìn mũi thương.

Chắp thủ Độc lư sát thích thương:

    Tay trái chụp gốc thương, bay chân phải về B, đảo thương 1 vòng về, chân trái bay theo lui về B – Trung bình tấn, thương theo đà đập ngang qua AC, nhìn A.

    Nhảy giậm chân trái lên sát chân phải, co chân phải, mũi thương xoay nghịch 2 vòng nhỏ hướng A ngang hông, bước chân phải lên A – Đinh tấn, đâm. Nhảy giậm chân trái lên sát chân phải, co chân phải, mũi thương xoay nghịch 2 vòng nhỏ hướng A ngang hông, bước chân phải lên A – Đinh tấn, đâm.

Song bộ khai quy đằng xuyên thích:

    Lui nhẹ chân phải, nhìn A – Trảo mã, loan bổ phải – trái – phải – trái, bỏ chân phải qua D vòng mũi thương lên, vuốt tay phải về mũi thương tay trái vuốt về gốc, xoay người sang B – Xà tự tấn, đâm nghịch về C, vuốt tay phải về sát gốc thương, nhìn C.

    Xoay nghịch người nhìn C, loan bổ trái, co chân trái, vòng mũi thương lên vuốt tay phải về gần đầu thương, hạ mũi thương thủ trước chân phải, chân phải lên C – Đinh tấn, đâm, vuốt tay phải về gốc thương.

Phi vân chấp mã tấn sát ngưu:

    Thảy gốc thương lên, chụp tay trái sát đầu thương, tay phải trên tay trái 1 chút, hạ mũi thương, nhảy lui chân trái lên A – Trung bình tấn, đâm, nhảy lui chân trái về, đổi tay, tay phải chụp trên, chân phải lên A – Trảo mã, quất nghịch lên A.

Đảo thế khuynh thân hầu long bộ:

    Loan bổ trái – phải – trái – phải – trái – phải vòng mũi thương lên, chân phải lui về B rùn thấp, chân trái thẳng, mũi thương vòng xuống lia về B, nhìn B, tay trái từ vai phải chưởng về A, xoay nhìn A.

    Tay trái chụp gốc thương, chân phải lên sang D rùn thấp, kéo mũi thương qua D, chân trái tiến nghịch lên D thẳng chân, xoay thương 1 vòng lòn lên sau sau vai trái, buông tay phải chụp gần đầu thương. Buông tay trái chụp gốc thương, chuyển Đinh tấn phải hướng C đâm về C. Kéo mũi thương xuống vào trong, chân phải bước 450 sang A, đẩy gốc thương qua A, chân trái nhảy lên A, chân phải nhảy theo lên trước – Đinh tấn phải, thương xoay 1 vòng quất nghịch lên A.

    Chân phải lui nhẹ – Trảo mã, loan bổ (trái – phải)x4 – trái đưa mũi thương vòng lên xuống về trước, chân trái từ sau quét bàn chân vào đầu thương về B rồi bước về B, xoay về A – Đinh tấn phải, đâm.

Chuyển long phi giác thối liên đài:

    Tay phải vuốt về gốc thương, buông tay trái, thương qua đầu, bước lui chân phải về B – Trung bình tấn, tay phải gánh thương lên vai, mũi thương hướng A, lưng bàn tay trái chạm đầu thương, nhìn A.

    Chân trái lui về B, quay thương nghịch 1 vòng, tay trái chụp sát tay phải, quay thương 1 vòng chân phải về B, quay thương thêm 1, 5 vòng chân trái lui về B, quay thương thêm 0, 5 vòng buông tay phải, tay trái lòn qua sau vai trái, mũi thương về A, rùn thấp chân trái, chân phải thẳng, lưng bàn tay phải chạm đầu thương.

    Quay thuận đầu thương ra, tay trái chụp giữa thương, chân trái tréo lên A rồi bay lên A, chân phải bay theo lên A – Đinh tấn phải, thương quay 1 vòng quất nghịch lên A.

    Chân phải lui nhẹ – Trảo mã, loan bổ trái – phải – trái – phải – trái vuốt tay phải sát đầu thương, nhảy chân trái lên sát chân phải + chân phải đá Kim Tiêu rồi hạ xuống A – Đinh tấn phải, đâm, vuốt tay phải về sát gốc thương.

Liên ba tam bộ lập như tiền:

    Vuốt tay phải về gần đầu thương, chân phải lui nhẹ – Trảo mã, đảo mũi thương 1 vòng ra sau xuống rồi vòng lên. Chân phải lui về B, loan bổ trái, chân trái lui về B, loan bổ phải, chân phải lui về B, loan bổ trái, nhảy giậm nhẹ chân phải sang D 1 chút, vòng mũi thương lên xuống, bước chân trái về B – Đinh tấn hơi xéo hướng C, đỡ thương hoành hữu, nhìn A. Xoay về A, đẩy thương qua phải, gimạ chân phải hơi lui về, vòng mũi thương lên xuống lia về B , chân trái lên A – Đinh tấn, tay trái chưởng từ vai phải ra A.

    Chân phải lên sát chân trái – nghiêm, thương đảo 1 vòng cặp trên tay phải, mũi hướng lên, tay trái rút về hông, xoay thương 2 vòng rồi chống xuống đất, dựng chưởng trái trước ngực cách 1 khoảng, rút về hông – cúi chào.

Hết.

Xem biểu diễn ở đây.

Related Posts
Biểu diễn: Ngọc Trản Quyền(Ngọc Trản Ngân Đài) – Võ Cổ Truyền

Ngọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên Read more

Danh sách 10 bài quyền Quốc gia của Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Võ cổ truyền là tên gọi đại diên cho nền Võ thuật Việt Nam bao gồm hàng trăm Môn phái Read more

Biểu diễn: Tứ Linh Đao – Võ Cổ Truyền #1

Tứ Linh Đao là bài đơn đao, được Võ sư Kim Kê giới thiệu tại Hội nghị chuyên môn toàn Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *