Hướng dẫn đi bài Bát Quái Côn

Hướng đi

Bái Tổ Bát Quái Côn:

    Đứng nghiêm, nhìn A, côn đứng bên phải, tay phải cầm giữa côn. Tay trái dựng chưởng vòng trước ngực (cách 1 khoảng), nghiêng người về A chào, ngoai tay trái về hông.

    Giậm chân phải, tay phải hơi giở côn lên hạ ngang côn xuống rồi đấm thẳng về A, (ngọn côn hướng C) đồng thời chân phải lui về D gối thẳng, chân trái rùn – Đinh tấn, nhìn A, tay trái gạt thủ cao che đầu, chỏ hướng B.

   Chân phải về sát chân trái – nghiêm, nhìn A, xoay cổ tay phải cho côn quay 1 vòng hướng A, khoanh tay lại, tay trái trên.

Phát bản linh thủ:

    Chân phải lên A – Trung bình tấn, côn đứng đẩy qua bên phải hoành hữu (tay phải dưới).

    Chuyển Đinh tấn nghịch, ngọn côn qua đầu, chuyển Đinh tấn quất nghịch tới A.

Xà vương khai môn:

    Chân trái lên A – Trung bình, côn đứng đẩy qua bên trái hoành tả (tay trái dưới).

    Nhảy chân trái về chân phải, chân phải tiến A, Xà thấp, đỡ côn xéo trước A.

Long du điền hải:

    Buông tay trái, tay phải quay nghịch gốc côn ra B, tay trái chụp côn dưới tay phải, quay côn thêm 1 vòng – Trung bình (hơi ngả về B) rồi đập xuống A – Đinh tấn thấp.

    Rút nhẹ chân phải – Trảo mã, trượt tay phải về gốc côn, côn đứng đẩy qua bên phải hoành hữu.

Điểu thuỷ đăng thiên:

    Hạ gót phải, lên gối trái về A, giơ thẳng côn lên, lui mạnh chân trái về B, hạ gốc côn xuống ra B, sau quay – Đinh tấn, thọc gốc côn về B, nhìn B. Chuyển Đinh tấn, nhìn A, đâm ngọn côn về A.

Xuyên sơn định trận:

    Chuyển Đinh tấn nghịch, côn qua đầu, về Đinh tấn quất nghịch về A.

    Xoay ngọn côn ra C, vòng lên xuống vào hông trái, buông tay phải, xoay về B – Đinh tấn, ngọn côn qua hông phải, tay phải chụp ngọn côn đâm về BC, tay trái chụp côn trước hông phải

Nhất tướng ngũ môn:

    Sau quay – Trảo mã, nhìn A, côn đứng đẩy qua phải hoành tả.

    Xoay người nghịch 3600 – Xà thấp, nhìn A, đỡ côn xéo trước A, tay trái dưới.

Bát quái đồng thần:

    Đẩy ngọn côn lên đồng thời tay phải trượt về sát tay trái, ngọn côn theo đà đập xuống A. Trả tay phải về, thọc gốc côn về A, côn qua đầu, xoay người – Đinh tấn, quất nghịch về A.

Lưỡng kê linh thủ:

    Chuyển Trung bình tấn, vòng ngọn côn xuống lên cho côn nằm ngang rồi trấn xuống ngang trước bụng. Ngọn côn vòng qua trái ra sau cổ rồi trấn ngang côn xuống lần nữa.

    Chân trái lui nhẹ, nhìn B – Trảo mã, tay trái kéo gốc côn lên thủ.

    Bước nhẹ chân trái về B, chân phải lui nhẹ, nhìn A – Trảo mã, tay phải kéo ngọn côn thủ.

Vạn phụng như hoa:

    Hơi kéo chân phải về, côn qua đầu, chân phải lên Đinh tấn quất nghịch về A.

    Chân phải lui nhẹ – Trảo mã, Ngọn côn đảo lên 1 vòng ngoài tay phải xuống ra sau lên trước dựng lên, tay trái chụp côn.

    Loan bổ trái – phải, chân trái lên Trảo mã, loan bổ trái – phải – trái – phải – trái đồng thời bàn chân phải quét ngọn côn rồi bước về B – Trung bình tấn, ngọn côn móc lên. Chuyển Đinh tấn nghịch, ngọn côn qua đầu, về Đinh tấn quất nghịch tới B.

    Chân phải lui nhẹ – Trảo mã, Ngọn côn đảo lên 1 vòng ngoài tay phải xuống ra sau lên trước dựng lên, tay trái chụp côn.

    Loan bổ trái – phải, chân trái lên Trảo mã, loan bổ trái – phải – trái – phải – trái đồng thời bàn chân phải quét ngọn côn rồi bước về A – Trung bình tấn, ngọn côn móc lên. Chuyển Đinh tấn nghịch, ngọn côn qua đầu, về Đinh tấn quất nghịch tới A.

    Chân phải lui nhẹ – Trảo mã, Ngọn côn đảo lên 1 vòng ngoài tay phải xuống ra sau lên trước dựng lên, tay trái chụp côn.

    Loan bổ trái – phải, chân trái lên Trảo mã, loan bổ trái, chân phải lên Trảo mã loan bổ phải – trái đập ngọn côn vào bàn chân trái quét lên, chân trái lui về B Đinh tấn nghịch, nhìn A, ngọn côn theo đà xoay 1 vòng đập gốc côn xuống A.

Bát phương loạn xạ:

    Chuyển lên A – Đinh tấn, nhìn A quất nghịch, loan bổ bên trái, sau quay – Đinh tấn, nhìn B.

    Xoay ngọn côn ra C, vòng lên xuống vào hông trái, buông tay phải, xoay về B – Đinh tấn trái, ngọn côn qua hông trái lên vai phải, tay phải chụp ngọn côn, tay trái buông côn, tay phải vòng côn ra trước mặt hạ xuống, tay trái chụp gốc côn rồi đỡ ngang côn lên trước mặt (xéo lên B). Chân phải đá Long thăng về B rồi bước lên B, xoay người về A – Trảo mã, đập ngọn côn xuống A, chân trái đá hất ngọn côn lên rồi bước về chân phải, chân phải lên A – Trung bình tấn, ngọn côn theo đà xoay ra sau rồi vòng móc ngược lên A.

    Đẩy côn qua phải hoành hữu, chân trái lên sát chân phải, vòng ngọn côn lên ra sau, chân phải lui – Trung bình tấn, nhìn A, gốc côn theo đà vòng móc ngược lên A.

    Vòng gốc côn ra sau lên đập xuống rồi lòn qua sau vai phải, buông tay trái, chân phải rùn thấp, chân trái thẳng, cúi người. Tay trái chụp gốc côn, 2 tay đưa côn ra trước mặt (hướng D), chân phải rồi chân trái nhảy 1 lúc tới A, vớt côn theo. Hạ chân phải hướng B, chân trái hướng A – Trung bình thấp, đập ngọn côn xuống B.

    Đẩy côn qua phải hoành hữu rồi vớt ngọn côn lên, chân trái lên sát chân phải, chân phải lui – Trung bình tấn, gốc côn theo đà vòng móc ngược lên B, nhìn B. Vòng gốc côn ra sau lên đập xuống rồi buông tay phải, lòn ngọn côn qua sau vai trái, tay phải chụp ngọn côn, tay trái buông côn, tay phải hạ gốc côn xuống B, giữ cao ngọn côn trên trán, tay trái thủ vai phải, chân phải rùn thấp, chân trái thẳng, nhìn B.

Điểu trá yên phi:

    Hơi nhích chân trái về, bàn chân phải quét gốc côn cho bay vòng về A dừng, chân phải hạ xuống B, nhìn A – Đinh tấn, tay trái chụp côn sát trên tay phải. Vuốt tay trái về gốc côn, hạ ngọn côn rồi vòng lên, xoay thuận về Xà tự tấn, ngọn côn đâm xéo từ trên xuống A. Xoay qua B móc ngọn rồi gốc côn lên B, xoây người về A – Xà thấp (chân trái trên), ngọn côn theo đà đập thằng từ trên xuống A ngang tầm bụng.

Thạch thân xuất thế:

    Nhỏm dậy, bước chân phải lên A – Đinh tấn, tay trái đẩy gốc côn về sát tay phải – tay phải đâm côn tới A.

Tứ tướng hồi môn:

    Sau quay, tay phải gác côn lên ngang vai, chân phải nhảy xa về B ngồi, chân trái quì, tay trái chống hông, nhìn A.

   Chân phải lên A – Đinh tấn, đâm thẳng tới.

Lão Tôn loạn đả:

    Chân trái lên A – Trung bình cao, tay trái nắm gốc côn, đẩy qua trái hoành tả, nhìn gốc côn, đẩy nhanh qua phải, móc ngọn côn rồi gốc côn lên A – xuống Trung bình.

Triều bàn bát quái:

    Tay trái đẩy gốc côn xoay nghịch rồi buông tay, lui nhẹ chân trái, gốc côn xoay vòng lên trên thì tay trái chụp lại, chân phải lên A – Trung bình tấn, đánh ngang ngọn côn xuống A, nhìn A.

Độc giác chiến xa:

    Rút côn về trái rồi đẩy côn về phải hoành hữu, chân trái lên ngang chân phải, vòng gốc côn lên ra sau, chân phải lui – Trung bình tấn, nhìn A, vớt gốc côn bên trái lên A.

Bạch xà môn trận:

    Chân trái lui nhẹ, hai tay đưa côn lên rồi xoay người về B đồgn thời hạ ngọn côn xéo xuống A, nhìn ngọn côn. Xoay ngọn côn lên ra sau, buông tay trái, chân phải lên B – Đinh tấn, tay trái chụp côn thọc lên B, xoay người về A – Đinh tấn, đâm ngọn côn về A. Xoay ngọn côn lên, buông tay trái, vòng ngọn côn xuống, tay trái chụp gốc côn rồi đâm ngọn côn về A.

Đơn phụng triều dương:

    Rút chân phải về sát chân trái (bên C) gạt ngọn côn thấp qua C rồi trả chân phải về chỗ cũ và móc ngọn côn xéo lên tầm mặt.

Kim thương trá thủ:

    Xoay về B, tay trái đưa gốc côn lên rồi đẩy cho xoay vòng ra sau 2 vòng rồi cặp vào sau tay phải, chân phải bước lên B – Đinh tấn thấp, chân trái thẳng, tay phải chống côn xuống đất cạnh chân phải (côn sau vai phải), tay trái thủ ngang trước bụng bàn tay úp, nhìn B.   

Phi sa yên thạch:

    Nhỏm dậy, tay trái chụp côn, buông tay phải, sau quay – Xà tự (chân trái ngoài), chụp tay phải đánh ngang côn xuống A.

    Chân phải lên A – Đinh tấn, xoay cổ tay trái cầm côn nghịch đâm về A, chỏ hướng lên, buông tay phải.

Hoành sơn mạng nhện:

    Tay trái hạ côn, rút cao chân trái nhảy, nhún mạnh chân phải, xoay người bay cao qua côn, hạ người xuống vị trí cũ, tay phải chụp ngọn côn đỡ dựng về A, tay phải dưới.

    Lui chân phải về B, ngọn côn ra sau rồi vòng lên, rút nhẹ chân trái – Trảo mã, gạt đỡ côn xéo trên về A, tay trái dưới.

    Lui chân trái về B, gốc côn ra sau rồi vòng lên, rút nhẹ chân phải – Trảo mã, gạt đỡ côn xéo trên về A, tay phải dưới.

Thần ngư võ (vũ) thuỷ:

    Tay phải đưa ngọn côn vào hông trái, xoay người về B, tay phải buông rồi chụp trên gốc côn, chân trái lui mạnh về A – Đinh tấn nghịch, thọc côn xuống trước chân trái, nhìn côn.

Trung hải nhất trụ:

    Nhỏm dậy, chân trái đá đệm gốc côn rồi hạ xuống Trung bình tấn, tay phải cầm côn thẳng hơi cao bên phải, tay trái che trước A.

Độc linh yên bái:

   Chân trái lui nhẹ – Trảo mã, tay phải cầm côn loan bổ trái – phải lòn côn qua nách phải lên vai phải, bước chân phải lên A rùn thấp, tay phải chống côn ngoài chân phải, tay trái thủ ngang trước bụng bàn tay úp.

    Lui chân phải – Trảo mã, tay phải kéo thẳng tay ra (côn nằm ngang sát lưng), lưng bàn tay trái chạm côn.

Bái Tổ lập như tiền:

    Tay trái nắm côn đẩy cho tay phải cầm sát vào giữa côn. Giậm chân phải sát chân trái, vòng côn ra đến hông, lui mạnh chân phải về D gối thẳng, chân trái rùn – Đinh tấn, nhìn A, tay phải đấm ngang côn về A, ngọn côn hướng C, tay trái gạt thủ cao che đầu, chỏ hướng B.

   Chân phải về sát chân trái – nghiêm, nhìn A, xoay cổ tay phải cho côn quay 1 vòng hướng A, khoanh tay lại, tay trái trên.

    Xoay nghịch côn 1 vòng tay phải chống côn xuống cạnh chân phải, tay trái dựng chưởng vòng trước ngực (cách 1 khoảng), nghiêng người về A chào, ngoai tay trái về hông.

Hết.

Related Posts
Biểu diễn: Ngọc Trản Quyền(Ngọc Trản Ngân Đài) – Võ Cổ Truyền

Ngọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên Read more

Danh sách 10 bài quyền Quốc gia của Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Võ cổ truyền là tên gọi đại diên cho nền Võ thuật Việt Nam bao gồm hàng trăm Môn phái Read more

Biểu diễn: Tứ Linh Đao – Võ Cổ Truyền #1

Tứ Linh Đao là bài đơn đao, được Võ sư Kim Kê giới thiệu tại Hội nghị chuyên môn toàn Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *