Hướng dẫn đi bài Tứ Linh Đao

Hướng đi

Hướng Đông chấp thủ nghiêm chào:

    Tay trái cặp đao, lưỡi đao hướng ra ngoài, sát người. Đứng tại x, nhìn A, chân trái sang trái – nghỉ, chân trái sát chân phải – nghiêm. Nghiêng mình về A 150 – chào.

    Chân trái lên A – Xà tự tấn, tay trái cầm đao vẽ 1 vòng từ phải sang trái về hông, tay phải từ vai trái gạt qua mặt về A, vai phải về A. Chân phải lên A – Trảo mã – vòng 2 tay tròn về A, bàn tay phải chạm đầu chuôi đao, lưỡi đao dựng đứng.

    Chân phải bước tréo qua C – Xà tấn. Chân trái lên C – Trảo mã, vòng 2 tay tròn về C.

    Chân trái bước tréo qua D – Xà tấn. Chân phải lên D – Trảo mã, vòng 2 tay tròn về D.

    Chân phải rút sát chân trái, lui mạnh về B – Đinh tấn, vòng 2 tay tròn về A. Lui chân trái về sát chân phải, tay phải chưởng về A rồi ngoai tay về hông, đao cặp sát hông.

Chụm về tay phải cầm đao loan liền:

    Đứng nghiêm, nhìn A, tay phải cầm đao từ tay trái đưa lên trước mặt, đao dựng, tay trái dựng chưởng che cổ tay phải, tay phải loan bổ 5 cái: trảm – phạt – trảm – phạt – trảm.

Lui chân tay kéo lên trên:

    Chân phải lui, tay trái gạt thủ, đao kéo lên khỏi đầu, mũi hướng về A.

Chém qua trái, phải, vớt liền một phen:

    Chân trái lui sát chân phải, bước qua C – Đinh tấn, đao chém về C, tay trái phụ cổ tay phải, nhìn C.

    Sau quay – Đinh tấn, đao chém về D, tay trái che dưới cổ tay phải, nhìn D.

    Chân trái lên sát chân phải, bước về A – Đinh tấn, đao vớt từ dưới lên A, tay trái chận đà đao, nhìn A.

Nghiêng về rùa núp lá sen:

    Chuyển Đinh tấn nghịch, chân phải rùn, chân trái thẳng – nhìn A, đao kéo lên cao che đầu, mũi đao hướng về A, chưởng trái che ngực phải, chỏ trái hướng về A.

Chém ngang phát cỏ, bay lên phượng hoàng:

    Chuyển Đinh tấn, chân trái rùn, phải thẳng, chém về A, tay trái chận đà đao, nhìn A.

    Chân phải lên A – Trung bình tấn, đao lia về A sát đất, tay trái thẳng hàng tay phải.

    Nhảy chân trái lên A – Trảo mã, đao qua đầu lia về D, tay trái thẳng hàng tay phải.

Đỡ, đâm hình dạng kỳ lân:

    Dựng đao lên, chân trái hơi lên A – Xà tự tấn, kéo đao từ phải sang trái, tay trái đệm trên sống đao.

    Chân phải lướt mạnh lên A – Đinh tấn, 2 tay cầm đao đâm về A.

Chéo trên (chân), chém dưới bước lên chẻ đầu:

    Chân phải bước tréo trước chân trái về B – Xà tự tấn, tém ngược đao về A, tay trái thẳng hàng tay phải, nhìn A.

    Chân phải bước mạnh lên A – Đinh tấn, chặt thẳng đao về A bằng 2 tay.

Hướng Tây nào khác gì đâu:

    Sau quay, hướng B – Đinh tấn – chân trái rùn, phải thẳng, nhìn B, đao vớt từ dưới lên B, tay trái chận đà đao (làm nhanh).

    Chân phải sau – nhìn B, lặp lại các động tác từ “Lui chân tay kéo lên trên è Chéo trên, chém dưới bước lên chẻ đầu” về hướng B.

Hướng Nam xoay vớt, bay lên phượng hoàng:

    Sau quay, Đinh tấn – chân trái rùn, phải thẳng, nhìn A, đao vớt lên A, tay trái chận đà đao.

    Chân phải lên sát chân trái, sang D – Trảo mã, nhìn D, đao bảo vệ lưng qua đầu chém ngang về B, tay trái thẳng hàng tay phải.

Đỡ trên chém dưới (chéo) hai lần:

    Chân phải về chân trái, đao qua đầu trảm qua ngoài gối trái cùng lúc lên gối trái.

    Chân trái về chân phải, đao qua đầu phạt qua ngoài gối phải cùng lúc lên gối phải.

Đao dâng ngang mặt, bay sau nhảy chồm:

    Nhảy chân phải lên BD rồi chân trái lên D – Đinh tấn, đao nằm ngang đỡ lên khỏi đầu hướng D, nhìn D, tay trái đệm dưới sống đao.

    Nhún cao, đổi chân, phải trước, trái sau – Trung bình tấn, chúc mũi đao đỡ trước mặt rồi chém về D, tay trái chận đà đao.

Chém liền hai ngọn dưới trên:

    Rút cao gối trái lên sát chân phải, cán đao ngang vai mũi đao chúc xuống đất.

    Nhảy lui chân trái về C ngồi, chân phải quỳ, đao lia về D sát đất.

    Chân phải lên D – Trung bình tấn – chúc mũi đao đỡ trước mặt rồi chém về D ngang cổ, tay trái chận đà đao.

Hướng Bắc như thử xoay tròn tứ môn:

    Sau quay – Đinh tấn, chân trái rùn, phải thẳng, nhìn C, đao vớt lên C, tay trái chận đà đao, tiếp như hướng D đánh phần “Hướng Nam xoay vớt bay lên phượng hoàng è Chém liền 2 ngọn dưới trên” về hướng C.

    Sau quay – Đinh tấn – vớt đao lên D, tay trái chận đà đao.

    Chân phải lên sát chân trái rồi sang B – Trung bình tấn, nhìn B, đao bảo vệ lưng qua đầu lia về B, tay trái ngửa trước ngực.

    Sau quay – Đinh tấn, đao vớt lên A, tay trái chận đà đao.

    Chân phải lên sát trái rồi sang D – Trung bình tấn, nhìn D, đao bảo vệ lưng qua đầu lia về D, tay trái ngửa trước ngực.

    Sau quay – Đinh tấn, đao vớt lên C, tay trái chận đà đao.

    Chân phải lên sát trái rồi sang A – Trung bình tấn, nhìn A, đao bảo vệ lưng qua đầu lia về A, tay trái ngửa trước ngực.

Tung mình cá vượt vũ môn:

    Sau quay xoay người 3600: bay cao chân phải bước về B (xoay 1800) chân trái lui về B (xoay tiếp 1800) – Đinh tấn, nhìn A, đao vớt bên phải từ dưới lên A, tay trái chận đà đao.

Tọa địa hổ giáng, phi long theo liền:

    Chân phải rút cao lui về B ngồi – tọa địa, đao thủ phía trên đầu, mũi đao hướng về A, lưỡi hướng lên, nhìn A, tay trái thủ trước mặt.

    Chân trái lên A – Đinh tấn, tay trái đệm sống đao – đao nằm ngang, 2 tay nâng cao đỡ lên khỏi đầu.

    Đao từ tay phải trảm xuống ngoài chân trái cùng lúc chân phải đá Long thăng cước lên A, chân phải để xuống sát chân trái, nghiêm.

Trở về bái Tổ tiếp liên:

    Đao loan vớt lên 4 cái bên trái – phải – trái – phải, chuyển đao qua cặp ngoài tay trái.

    Chân trái lên A – Xà tự tấn, tay phải từ vai trái gạt qua mặt về A. Chân phải lên A – Trảo mã – vòng 2 tay tròn về A.

    Chân phải bước qua C – Xà tự tấn. Chân trái lên C – Trảo mã – vòng 2 tay tròn về C.

    Chân trái bước qua D – Xà tấn. Chân phải lên D – Trảo mã – vòng 2 tay tròn về D.

Chụm chân tại chỗ, Tứ Linh hết bài:

    Chân phải rút sát chân trái rồi lui mạnh về B – Đinh tấn, tay phải chưởng mạnh về A rồi ngoai tay về hông, chân trái rút sát chân phải.

    Chân trái sang trái, tay phải đảy chưởng nhẹ xuống đất.

(Hết bài)

Related Posts
Biểu diễn: Ngọc Trản Quyền(Ngọc Trản Ngân Đài) – Võ Cổ Truyền

Ngọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên Read more

Danh sách 10 bài quyền Quốc gia của Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Võ cổ truyền là tên gọi đại diên cho nền Võ thuật Việt Nam bao gồm hàng trăm Môn phái Read more

Biểu diễn: Tứ Linh Đao – Võ Cổ Truyền #1

Tứ Linh Đao là bài đơn đao, được Võ sư Kim Kê giới thiệu tại Hội nghị chuyên môn toàn Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *