Hướng dẫn đi bài Thái Sơn Côn

Hướng đi

Bái Tổ Thái Sơn thảo pháp:

    Đứng tại vị trí x trên sơ đồ, nhìn về hướng A, tay phải cầm roi dựng đứng bên chân phải.

    Chân trái sang trái – nghỉ. Chân trái sát chân phải – nghiêm.

    Nâng roi lên, tay phải cầm ngọn, tay trái cầm gốc, roi song song mặt đất, đỡ lên trước mặt, nhìn hướng A. Nghiêng người tới trước 150 – chào.

    Chuyển gốc roi qua tay trái, thân roi dựa trên vai trái, tay phải buông roi. Chân trái vẽ ½ vòng tròn sang C – Trung bình tấn, chưởng phải kéo xuống ngang D rồi rút về thủ ở hông.

    Chân phải di chuyển sát chân trái sau đó lên A – Trảo mã, cạnh bàn tay phải bảo vệ mặt gạt từ vai trái tới A.

    Lướt chân phải lên Đinh tấn, tay phải cầm roi trên vai trái, roi đứng hai tay đẩy roi từ trái sang phải hướng A, tay phải trên.

    Hai tay đưa roi từ trái sang phải, tay trái hất gốc roi qua đầu rồi buông roi trên vai phải, chân phải lui về sát chân trái rồi sang D, chân trái di chuyển sát chân phải rồi lên A – Trảo mã – cạnh bàn tay trái bảo vệ mặt gạt từ vai phải tới A.

Thái sơn trích thủy địa xà liên:

    Tay trái chụp gốc côn, chân phải co gối lên – Hạc tấn – đánh ngọn côn xéo từ vai phải xuống.

    Bước chân phải xuống – Đinh tấn nghịch – ngọn côn đâm xéo xuống A.

    Chuyển Đinh tấn nghịch thấp – tém ngọn côn bảo vệ chân từ phải sang trái.

Thương thượng, lộng ky lân, thoái Bạch Viên:

    Chuyển Đinh tấn – đâm vào mặt đối thủ về hướng A.

    Chân trái lên – Đinh tấn nghịch – tạt gốc côn từ trái sang phải, nhìn A.

    Chân phải lên – Trung bình tấn – đánh ngọn côn xéo từ vai phải xuống.

    Chuyển Đinh tấn nghịch – xoay côn bảo vệ dọc theo thân người, nhìn A.

Huy kỳ, độc giác, Trung bình hạ:

    Chuyển Đinh tấn, đâm ngọn côn xéo xuống A.

    Chân trái lên A – Trảo mã – tạt gốc côn ngang trước mặt qua phải.

    Chân phải lên A sau chân trái – Xà tự tấn – thọc gốc côn lên mặt đối thủ, nhìn xéo lên A.

    Chân phải nhảy rút về B ngồi, chân trái nhảy theo quỳ, côn đỡ xuống đất (không chạm đất).

Thượng thích, đại đăng tấn thừa thiên:

    Chân trái lên Trung bình tấn, thọc gốc côn vào mặt đối thủ hướng A.

    Chuyển Đinh tấn, đánh ngọn côn xéo từ vai phải xuống.

    Chuyển Trung bình tấn, hất gốc côn từ dưới lên mặt đối thủ hướng A.

Hồi đầu trực chỉ, liên tam thích:

    Chân trái lui về B – Trung bình tấn, đánh ngọn roi xéo từ vai phải xuống song song với mặt đất rồi đâm thẳng tới A.

    Chân trái lên sát chân phải – Miêu tấn,  2 tay nâng lên sát ngực, chân phải lên A – Trung bình tấn, đâm xoáy ngọn côn thẳng về A.

    Chân trái lên sát chân phải – Miêu tấn, 2 tay nâng lên sát ngực, chân phải lên A – Trung bình tấn – đâm xoáy ngọn côn thẳng về A.

    Chân trái lên sát chân phải – Miêu tấn, 2 tay nâng lên sát ngực, chân phải lên A – Trung bình tấn – đâm xoáy ngọn côn thẳng về A.

Đồng tân thuận thế, gián vân biên:

    Chân phải nhảy lui về B, mũi bàn chân hướng về D, rút cao gối trái hướng về D, mũi bàn chân thẳng xuống đất – Hạc tấn, kéo tay phải xuống sát tay trái 2 tay cầm côn đưa lên trước vai phải, mắt nhìn A.

   Hạ chân trái xuống A – Trung bình tấn – quất ngọn côn ½ vòng tròn tới A (hơi nghiêng người về D).

   Nhảy đổi chân phải lên A – Trung bình tấn, thuận đà loang thiên 1 vòng tròn trên đầu tới A, dừng lại đỡ côn xéo trước người, tay trái trên.

Tẩu độc thố, trưng sơn, hoành, gián kiếm:

   Chân trái lên A – Trảo mã – tạt gốc côn bảo vệ chân từ trái sang phải.

   Chân trái lui về B – Trung bình tấn – nhìn C, đập ngọn roi thẳng xuống đầu đối thủ hướng C (kéo vòng gốc côn lên – kéo tay phải xuống sát tay trái thuận đà đập).

   Chân phải kéo qua AD thẳng chân, chân trái rùn – Đinh tấn, nhìn A, côn xiên theo chân phải đỡ dọc người.

   Chân phải lên A – Trung bình tấn, đập xéo ngọn côn xuống đầu đối thủ hướng AC.

Linh miêu mai phục, tấn thích ngưu:

    Chân phải lui nhẹ – Trảo mã – xoay tém ngọn roi bảo vệ chân từ phải sang trái.

    Chân phải lui sát chân trái, chân trái lên A – Trảo mã – tạt gốc roi bảo vệ chân từ trái sang phải.

    Chân trái lướt lên A – Đinh tấn, hấtt gốc côn lên về sau rồi đâm ngọn côn về A, gốc côn hất lên rồi thọc.

Thừa châu bổ địa, khai côn thích:

    Chân trái lui nhẹ – Trảo mã, gốc côn vòng xuống – lên – qua trái bảo vệ mặt, nhìn gốc côn.

    Chân trái nhảy lui về B – Trung bình thấp, đảo ngọn côn bảo vệ bên trái loang bổ đập xuống hướng C (tay trái lên sát gốc côn – tay phải lên – đập ngọn côn).

    Chân phải lui nhẹ – Trảo mã, tay phải cầm sát ngọn côn gạt đỡ dọc thân từ trái qua.

    Chân trái lên AD – Trảo mã – ngọn côn loang bổ địa bảo vệ chân bên trái.

    Chân phải lên AD – Trảo mã – ngọn côn loang bổ địa bảo vệ chân bên phải.

    Chân trái lên AD – Trảo mã – ngọn côn loang bổ địa bảo vệ chân bên trái.

    Co chân phải lên – Hạc tấn, đập côn xuống A.

    Hạ chân phải lên A – Đinh tấn – đâm côn vào mặt.

Hồi tiểu kim kê, đả trung lan:

    Chân phải nhảy lui về B, mũi bàn chân hướng D, rút cao gối trái hướng D, mũi bàn chân thẳng xuống đất – Hạc tấn – 2 tay cầm côn đưa ngang lên trên vai phải (ngọn côn lui xuống rồi lên), nhìn hướng A, thọc mạnh gốc roi vào hạ bộ đối thủ xong rút lại.

    Chân trái lên A – Đinh tấn – hất ngọn côn lên đối thủ hướng A.

    Chuyển Trung bình tấn, (theo đà) hất gốc côn lên mặt đối thủ hướng A.

Phi phong, tẩu võ, khai ngưu giác:

    Chân phải lên A, chuyển Đinh tấn nghịch, đánh ngọn côn xéo từ phải xuống hướng A về đến chân trái, nhìn A.

    Chuyển Đinh tấn, chân phải trước, đâm ngọn côn về A (xéo lên).

    Chân phải bước xéo qua AD – Đinh tấn, tay trái cầm gốc côn quét từ trái qua phải lên trên.

    Tay phải cầm ngọn côn (theo đà) gạt đỡ dưới AC – Đinh tấn nghịch rồi móc ngược về AD – Đinh tấn, nhìn ngọn côn.

Tiểu tử tam phiền giá mã an:

    Chân trái lên A – Trung bình tấn – bổ gốc côn từ trái xéo xuống.

    Chân phải tiến nghịch tréo sau chân trái – Xà tự tấn, thọc gốc côn lên mặt đối thủ tới hướng A, nhìn gốc côn.

    Chân phải rút cao nhảy về B, chân trái theo, gối trái sát đất, đỡ ngọn côn xuống sát đất hướng B, nhìn B. Nhìn A, chuyển Trung bình tấn, thọc gốc côn vào mặt đối thủ hướng A, nhìn gốc côn.

    Xoay người 1800, rút cao chân trái, chân phải theo, gối phải sát đất, đỡ gốc côn xuống sát đất hướng B, nhìn B. Nhìn A, chuyển Trung bình tấn, đâm ngọn côn vào mặt đối thủ hướng A, nhìn ngọn côn.

    Xoay người 1800, rút cao chân phải, chân trái theo, gối trái sát đất, đỡ ngọn côn xuống sát đất hướng B, nhìn B. Nhìn A, chuyển Trung bình tấn, thọc gốc côn vào mặt đối thủ hướng A, nhìn gốc côn.

    Nhảy đổi chân nhẹ, chân trái về B, co chân phải, nhìn A đánh ngọn côn xéo từ vai phải xuống.

    Chân phải hạ xuống A – Đinh tấn – đâm ngọn côn tới hướng A (xéo lên).

    Chân trái lên A – Trảo mã – ngọn côn qua đầu quất nghịch lên từ trái sang phải.

    Loan bổ địa bảo vệ chân bên trái – phải.

    Trọng tâm dồn về chân trái, rút cao bàn chân phải, hất cạnh bàn chân phải vào ngọn côn qua hướng B, xoay người 3600 chân phải tiến nghịch lên A – Đinh tấn – quất nghịch ngọn côn về A.

    Chuyển Trung bình tấn rồi nhỏm dậy, ngọn côn xoay ngược ra sau lên trên khỏi đầu, côn để ngang.

    Chuyển Trung bình tấn, ngọn côn (theo đà) đập xuống A.

Bái Tổ Sư lập như tiền:

    Chân phải lui về B, nhón chân trái – Trảo mã, tay trái vòng gác gốc côn lên tay phải rồi chưởng cạnh bàn tay từ vai phải về A, côn nằm ngang trên cánh tay phải.

    Chân trái lui sát chân phải – nghiêm, tay phải xoay côn xuống 1, 5 vòng rồi cặp sau tay phải, tay trái rút về thủ ở hông. Hạ tay trái xuống.

Related Posts
Biểu diễn: Ngọc Trản Quyền(Ngọc Trản Ngân Đài) – Võ Cổ Truyền

Ngọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên Read more

Danh sách 10 bài quyền Quốc gia của Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Võ cổ truyền là tên gọi đại diên cho nền Võ thuật Việt Nam bao gồm hàng trăm Môn phái Read more

Biểu diễn: Tứ Linh Đao – Võ Cổ Truyền #1

Tứ Linh Đao là bài đơn đao, được Võ sư Kim Kê giới thiệu tại Hội nghị chuyên môn toàn Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *