Hướng dẫn đi bài SIÊU XUNG THIÊN

Hướng đi

Bái Tổ Siêu Xung Thiên:

    Đứng tại x, nhìn A. Nghiêm.

    Tay phải cầm siêu dựng đứng bên hông phải, tay trái nắm lại để ở hông trái.

    Dương thân bái tổ: Tay trái vòng lên vai phải, chưởng cạnh bàn tay ra, ngoai tay trái nắm lại để ở hông trái, nghiêng người về A chào. Thẳng người lên.

    Dương đao hạ tấn: Miêu tấn. Nhấc thẳng siêu lên, nhìn theo siêu. Vòng qua trái ở trước mặt, vòng xuống vớt lên bên phải, hai gối rùn thấp, mắt nhìn theo siêu.

    Vuốt râu: Tay trái vòng qua phải đưa lên má bên phải, vuốt râu từ hàm bên phải xuống cằm trái ra hướng C, mặt hất qua phải.

    Thẩy đao: Chân trái lên A – Trảo mã, siêu cầm đứng từ tay phải thẩy qua tay trái, tay phải để ngửa ở hông phải, tay trái bắt siêu, dựng xuống ngoài chân trái.

    Bắt đao: Tay trái cầm siêu, đưa qua tay phải, tay phải bắt siêu dựng trước mặt, tay trái úp trước ngực phải, đưa cạnh bàn tay ra A.

    Cuộn đao: Tay phải cầm siêu đứng, đưa vòng qua người, từ phải sang trái qua đầu ra sau lưng hạ lưỡi siêu xuống, lưỡi siêu từ dưới chân phải lên hướng A, siêu cặp trên cánh tay phải, rút cao gối trái, chưởng trái kéo vào vai phải.

    Vuốt bội đao: Chưởng trái từ vai phải đẩy tới A theo chiều lưỡi siêu, đồng thời chân trái đạp tới A mũi chân hướng lên, để chân trái xuống A – Trung bình, tay trái vỗ mông.

Xung thiên đề đao phản trảm nghinh:

    Tay trái chụp gốc siêu trên cánh tay phải, trở tay trái vớt lưỡi siêu từ trên vòng xuống chân trái qua chân phải lên cao về hướng B, chuyển Đinh tấn nghịch, xoay đầu nhìn A.

    Chân trái lui nhẹ – Trảo mã, loang bổ địa bên trái, bên phải, khi siêu thẳng đứng, tay trái đẩy gốc siêu lên sát tay phải, tay trái buông siêu, để lưỡi siêu từ từ rơi xuống hướng A, hổ khẩu tay trái hướng lên đón cán siêu, lưỡi siêu hạ gần sát đất.

    Chân trái đưa lên chạm sống siêu, hất mạnh chân trái, tay trái buông rồi nắm sát gốc siêu, để chân trái xuống A – Trung bình tấn, tay phải tuột trên thân siêu lên cán siêu, lưỡi siêu rơi về hướng B, nhìn siêu.

    Chân trái lui nhẹ – Trảo mã, nhìn A, loan bổ bên trái, bên phải, chuyển Đinh tấn nghịch, vớt siêu bên phải lên B, lắc đầu nhìn A.

Lôi phong trá tẩu quỷ thần kinh:

    Rút nhẹ chân trái – Trảo mã – nhìn A, loan bổ bên trái, bên phải, chân phải tiến nghịch – Xà tự tấn, xoay người về B, loan vớt về B.

    Tiếp tục xoay người về A – Trảo mã – nhìn A, loan bổ bên phải, bên trái, chân trái tiến nghịch – Xà tự tấn, xoay người về, loan vớt về B.

    Tiếp tục xoay người về A – Trảo mã – nhìn A, loan bổ bên trái, bên phải, chân trái tiến nghịch – Xà tự tấn, xoay người về B, loan vớt về B.

    Tiếp tục xoay người về A – Trảo mã – nhìn A, loan bổ bên phải, bên trái, bên phải, nhảy cao chân trái về A, xoay người 3600, bay nghịch chân phải về A – Đinh tấn, siêu qua đầu quất nghịch về A (sang D).

    Sau quay, nhảy cao chân phải về B, xoay người, bay nghịch chân trái về B – Đinh tấn, quất về B, nhìn B.

    Sau quay, nhảy cao chân phải rồi chân trái lên A – Trung bình hạ – bổ gốc siêu từ vai trái xuống chân phải, nhìn gốc siêu.

    Chuyển Đinh tấn, vớt bên phải từ dưới lên A, nhìn A.

Đê đầu tầm thọ lai phụng tấn:

    Chuyển Đinh tấn nghịch, nhìn A, phang gốc siêu ngang về AD.

    Giậm chân trái về, rút cao gối phải, nhìn A, quất siêu ngang về A (sang C).

    Để chân phải xuống B, nhún chân trái rồi hạ xuống – Trảo mã, nhìn A, cầm siêu vòng lên B rồi hạ trước mặt thủ, tay trái dưới, tay phải trên.

    Xoay lưng, chân phải tiến nghịch lên A – Đinh tấn, siêu vớt bên trái từ dưới lên A.

Chuyển Trung bình tấn, siêu vớt từ bên phải lên A.

Trảm phạt Trung bình tọa ngưu canh:

    Chân trái lên sát chân phải, sang C – Trung bình tấn, chân phải sang sát trái rồi lui về B – Đinh tấn, nhìn A, siêu qua đầu ra D rồi trảm sang C.

    Chân phải lên sát chân trái, sang D – Trung bình tấn, chân trái sang sát phải, lui về B – Đinh tấn, nhìn A, siêu qua đầu phạt sang D.

    Chân trái lên sát chân phải, sang C – Trung bình tấn, siêu qua đầu quất sang C; siêu qua đầu quất nghịch sang D.

    Nhìn A, siêu loang 1 vòng rồi đỡ ngang trước mặt, hơi nhảy nhẹ 2 chân về Trung bình tấn. 2 chân nhảy lui về B, Trung bình tấn – giữ siêu đỡ ngang mặt.

    Tay trái cầm gốc siêu đưa ra sau đầu, siêu nằm trên cánh tay phải, mũi siêu hướng về A, chân phải rút cao, bước lui về B ngồi, chân trái quì, tay trái dựng chưởng vuốt từ vai phải ra mũi siêu.

Long thăng hổ giáng loan xa sát:

    Đứng dậy, xoay lưng, chân phải tiến nghịch lên A – Đinh tấn, vớt bên phải lên A rồi vòng xuống móc lên A, song phi trái phải hạ chân trái xuống, nhảy cao đổi chân, chân trái lên A – Trung bình hạ, gốc siêu bổ từ vai trái xuống trước chân phải, nhìn mũi siêu.

    Chân trái lui nhẹ – Trảo mã, nhìn A, loan bổ trái – phải – trái.

    Chân phải lên A – Trảo mã, loan bổ phải – trái – phải.

    Chân trái lên A – Trảo mã, loan bổ trái – phải.

    Chân trái dậm mạnh, xoay người 3600, chân phải tiến nghịch lên A – Đinh tấn, quất nghịch về A (sang D).

    Sau quay, chân phải bước về sát chân trái; xoay tiếp chân trái lên A, quất ngang về A (sang C).

Tiềm tàng ẩn phục điểu kiên thinh:

    Chân phải lên sát chân trái, loan bổ phải lên qua trái, chân trái lui – Đinh tấn, lưỡi siêu từ trên xuống qua bảo vệ chân phải.

    Chân trái lên sát chân phải, loan siêu 1 vòng 1 trước mặt, chân phải lui – Đinh tấn, lưỡi siêu từ trên xuống qua bảo vệ chân trái.

    Vòng lưỡi siêu lên phải ra sau, lưỡi siêu hướng xuống B, chân phải đá Tảo phong nghịc về B, chân trái bay đá Tảo phong thuận về, ngồi chân trái tréo trên đùi phải – tọa tấn, kéo gốc siêu thủ thấp hướng A, lưỡi siêu hướng lên.

    Xoay người 3600 – Đinh tấn, lưỡi siêu vớt lên AD, Trung bình tấn, lưỡi siêu theo đà vớt lên AC.

    Rút cao gối phải, giữ siêu ngang mặt (người hướng về C), lưỡi về A, nhìn siêu.

Lạc mã bàng phi lai cấp thích:

    Chân phải bước về BC, chân trái rút cao bước sát chân phải rồi bỏ ngang sang D, mũi siêu vòng xuống, chân phải sang chân trái rồi lên A – Đinh tấn, quất nghịch lên A (sang D).

    Sau quay, chân phải bước về sát chân trái, xoay tiếp chân trái lên A rồi co gối trái – Hạc tấn, quất về A (sang C).

    Chân trái nhảy về BD, chân phải nhảy sang C theo rồi sang D, chân trái qua chân phải, hơi hạ mũi siêu xuống B, chân trái lên A – Đinh tấn, quất lên A (sang C).

    Chân phải tréo lên A – Xà tấn, gốc siêu bổ lên D ngoài chân phải.

    Chuyển Trung bình tấn, vớt siêu từ dưới lên bên phải tới A, song phi trái phải hạ chân trái xuống, xoay người 3600 chân phải lên A – Đinh tấn, đâm thẳng tới A lưỡi siêu hướng lên.

Tứ trung bình tọa phục sanh môn:

    Chân phải lui nhẹ – Trảo mã, loan bổ bên trái – phải cùng lúc chân trái lên A – Trung bình, bổ gốc siêu từ vai trái xuống D.

    Chân trái lui nhẹ, chân phải lên A – Trung bình tấn, vớt siêu lên A.

    Vòng mũi siêu xuống rồi lên B, chân phải lui mạnh về B – ngồi, chân trái lui theo – quì – nhìn A, thủ gốc siêu chạm đất hướng A, lưỡi siêu phía trên hướng B.

    Đứng dậy – chân trái lên A, vớt lưỡi siêu lên A, chân phải đá Long thăng tới A, để chân phải xuống trước, kéo chân trái qua thẳng hàng chân phải – Đinh tấn, nhìn A siêu qua đầu quất nghịch (sang D).

    Bước chân trái lên sát chân phải, loan bổ bên trái – phải rồi lên xuống, chân phải lui mạnh về B, sau quay – Đinh tấn, vớt lên B, nhìn B.

    Chân phải lui nhẹ, loan bổ bên trái, chân trái lên B – Trung bình, bổ gốc siêu từ vai trái xuống C.

    Chân trái lui nhẹ, chân phải lên B, vớt lên từ phải qua.

    Chân phải lui mạnh về A, kéo mũi siêu xuống rồi lên A – ngồi, chân trái lui theo – quì – nhìn B, thủ gốc siêu phía dưới hướng B, lưỡi siêu phía trên hướng A.

    Đứng dậy – chân trái lên B, vớt lưỡi siêu lên B, chân phải đá Long thăng tới B, để chân phải xuống trước, kéo chân trái qua thẳng hàng – Đinh tấn, nhìn B siêu qua đầu quất nghịch (sang C).

    Lui nhẹ chân phải, loan bổ bên trái, chân trái bước tréo trước chân phải qua C, loan bổ bên phải, xoay lưng 3600, chân phải tiến nghịch lên C – Đinh tấn, vớt lên sang C, nhìn C.

    Chân phải lui, loan bổ bên trái, chân trái lên C – Trung bình, bổ gốc siêu từ vai trái xuống AC.

    Chân trái lui nhẹ, chân phải lên C – Trung bình tấn, vớt từ bên phải lên C.

    Chân phải lui mạnh về D, kéo mũi siêu xuống rồi lên D – ngồi, chân trái lui theo – quì – nhìn C, thủ gốc siêu phía dưới hướng C, lưỡi siêu phía trên hướng D.

    Đứng dậy – chân trái lên C, vớt lưỡi siêu lên C, chân phải đá Long thăng tới C, để chân phải xuống trước, kéo chân trái qua thẳng hàng – Đinh tấn, nhìn C siêu qua đầu quất nghịch (sang A).

    Chân phải lui nhẹ, loang bổ bên trái – phải, chân trái lên, chân phải lui mạnh về D, sau quay – Đinh tấn, siêu theo đà vớt lên D (sang B), nhìn D.

    Chân phải lui nhẹ, loan bổ bên trái, chân trái lên D – Trung bình, bổ gốc siêu từ vai trái xuống BD.

    Chân trái lui nhẹ, chân phải lên D, vớt bên phải.

    Chân phải lui mạnh về C, kéo mũi siêu xuống rồi lên C – ngồi, chân trái lui theo – quì – nhìn D, thủ gốc siêu phía dưới hướng D, lưỡi siêu phía trên hướng C.

    Đứng dậy – chân trái lên D, vớt lưỡi siêu lên D, chân phải đá Long thăng tới D, để chân phải xuống trước, kéo chân trái qua thẳng hàng – Đinh tấn, nhìn D siêu qua đầu quất nghịch (sang B).

    Chân phải lui, loan bổ bên trái, chân trái lên sát phải, loan bổ bên phải, xoay lưng, chân phải lui về A, xoay người – Đinh tấn, nhìn A, quất nghịch về A (sang C).

    Sau quay, loan bổ bên phải, chân phải về sát chân trái, sau quay, chân trái lên A – Đinh tấn, quất về A (sang D).

    Chân trái lui nhẹ – Trảo mã, loan bổ bên phải – trái – phải đồng thời xoay lưng, giậm chân trái, chân phải tiến nghịch lên A – Trung bình, đâm tới A, lưỡi siêu xoay lên.

Bái Tổ Sư, lập như tiền:

    Rút nhẹ chân phải – Trảo mã, loan bổ bên phải – trái, giậm chân phải, chân trái lên A – trảo mã, theo đà tay trái buông cán siêu trên cánh tay phải, siêu nằm ngang, chưởng trái vuốt thẳng tới A theo chiều lưỡi siêu, vòng ra ngoài vào chùi tay ở mông trái.

    Tay trái dựng chưởng, vuốt vào từ lưỡi đến cán siêu, nắm tay trái kéo về hông, chân trái rút về – nghiêm, đồng thời xoay cổ tay phải cho lưỡi siêu đảo 2 vòng, dựng đứng, hạ gốc siêu xuống đất.

    Tay trái dựng chưởng che ngực, đưa cạnh bàn tay ra trước, nghiêng người – chào. Thẳng người, ngoai tay trái về hông, chưởng nhẹ xuống đất.

Xem biểu diễn ở đây

Related Posts
Biểu diễn: Ngọc Trản Quyền(Ngọc Trản Ngân Đài) – Võ Cổ Truyền

Ngọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên Read more

Danh sách 10 bài quyền Quốc gia của Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Võ cổ truyền là tên gọi đại diên cho nền Võ thuật Việt Nam bao gồm hàng trăm Môn phái Read more

Biểu diễn: Tứ Linh Đao – Võ Cổ Truyền #1

Tứ Linh Đao là bài đơn đao, được Võ sư Kim Kê giới thiệu tại Hội nghị chuyên môn toàn Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *