Hướng dẫn đi bài Lão Mai Quyền (Võ Cổ Truyền)

Hướng đi

Bái Tổ Lão Mai Quyền:

    Nghiêm. Lập tấn

    Hoa quyền, tay phải bảo vệ mặt gạt thủ (trên), tay trái bảo vệ mặt bám thủ (dưới), rùn 2 gối, 2 tay theo đà vòng tay phải ngoài – lên, tay trái trong – xuống, phải úp trái ngửa.

    Chân trái tréo lên A – Xà tự tấn, tay trái gạt thủ, nắm tay phải móc vòng vào lòng bàn tay trái, vòng tay – nhìn C, chào bên trái (AC).

    Chân phải lên A – Trảo mã, nhìn D, vòng tay chào bên phải (AD).

    Chân phải lui về x, đưa 2 tay ra trước mặt, chân trái lui sát chân phải, đẩy thẳng 2 tay về trước (úp) rồi ngoai 2 tay về hông – thẳng người lên.

Lão Mai độc thọ nhất chi vinh:

    Hoa quyền, tay phải bảo vệ mặt gạt thủ (trên), tay trái bảo vệ mặt bám thủ (dưới), rùn 2 gối, 2 tay theo đà vòng tay phải ngoài – lên, tay trái trong – xuống, phải úp trái ngửa.

    Chân phải sang ngang D – Trung bình tấn, tay phải vẽ ½ vòng tròn chặt ức bàn tay xuống D, nhìn D, tay trái vẫn để ngửa.

    Tay trái vẽ ½ vòng tròn chặt ức bàn tay xuống C, nhìn C, tay phải vòng úp lưng nắm tay sau lưng.

    Tay phải từ sau lưng hất lên ngang ngực trái, tâm quyền hướng vào người, tay trái vòng úp lưng nắm tay sau lưng.

    Chân phải xéo lên A – Trảo mã, tay trái gạt thủ, bàn tay nắm ngửa trước ngực phải, tay phải rút về hông.

    Rút cao chân trái, hoa quyền – tay trái che cổ phải, tay phải nhẹ trước gối trái che hạ bộ – nhìn A.

    Hạ chân trái, nhún chân phải lên A – Đinh tấn, tay trái xòe đưa che trước cổ (phụ tay phải), tay phải cuộn trước vai phải đấm thẳng về A.

Lưỡng túc khinh khinh tấn bộ hoành:

    Chân phải rút nhẹ – Trảo mã, tay phải đỡ xuống trên gối phải diềm cước, tay trái dựng chưởng che trước ngực.

    Chân phải rút nhẹ sát chân trái, sang D – Trung bình tấn, chân trái rút nhẹ sát chân phải, lên A – Trảo mã, 2 tay qua đầu chém từ bên phải về A, trái úp phải ngửa (2 tay xòe, vòng từ bên trái lên sang phải rồi chém ngang về A).

    Chân trái rút nhẹ sát chân phải, sang C – Trung bình tấn, chân phải rút nhẹ sát chân trái, lên A – Trảo mã, 2 tay qua đầu chém từ bên trái về A, phải úp trái ngửa (2 tay vòng từ bên phải lên sang trái rồi chém ngang về A).

    Chân phải giậm về chân trái, chân trái lên A – Đinh tấn, tay phải bảo vệ mặt gạt thủ về hông, tay trái đấm thẳng về A.

    Hoa quyền tay trái trên, 2 tay xoay hai vòng tròn nghịch chiều bảo vệ cơ thể tay trái rút về hông trái, tay phải chém trên chân đá, cùng lúc chân phải đá Đảo sơn về A, chân phải theo đà bước về B, xoay người về A – Đinh tấn trái, 2 tay tréo đỡ xuống che hạ bộ, cổ tay vuông góc 900, rồi 2 tay kéo ra 2 bên ngang vai, dựng chưởng sang 2 bên C-D.

Tấn nhất đoản, thối hồi lão khởi:

    Chân phải trụ, rút cao gối trái về chân phải, 2 tay chéo che trước ngực (tay phải ngoài) rồi hoa quyền tay trái trên.

    Để chân trái xuống trước A, rút cao gối phải sang C, tay phải theo đà từ trên chém xuống trước người ngược về D, tay trái đỡ trước trán

    Chân phải bước về B, sau quay – Trung bình thấp, tay phải đánh Hồng ánh ngoài gối trái (hướng D), tay trái đánh Hồng ánh ngoài gối trái (hướng A).

    Lui nhẹ chân trái – Trảo mã, 2 tay vẫn giữ thế Hồng ánh vòng lên sang phải rồi sang trái thủ trước mặt, chỏ cung lại.

Phi nhất thác, hoàn thối thanh đình:

    Gối phải lên Xuyên tiêu, 2 tay vòng qua đầu, tay phải đỡ ra ngoài diềm cước (hướng D), chưởng trái che trước ngực, bay cao đá chân trái.

    Chân phải rơi xuống trụ, xoay chân trái bước về B, xoay người theo đà – Trung bình, nhìn A, tay trái bảo vệ đầu từ sau ra trước rút về hông, tay phải chưởng về A.

Tàng nha hổ, giương oai thiết trảo:

    Rút cao chân trái lên ngoài chân phải (không chạm đất) 2 tay để chéo trước ngực tay phải ngoài, nhún chân phải lên A – Trung bình, 2 tay chụp xuống rồi lên, giật 2 chỏ sang 2 bên A-B, nhìn A.

    Chân phải rút về sát trái – Miêu tấn, chỏ phải Loan đài lên C, chân phải lui ngang sang D, chuyển Đinh tấn phải, chỏ phải vòng xuống rồi đỡ cánh tay lên trước mặt về D.

    Chân trái rút sát chân phải – Miêu tấn, chỏ trái kéo lên che trước mặt hướng A, chân phải rút cao, nhìn D, 2 tay để chéo trước ngực tay phải ngoài, nhún chân trái lên A – Trung bình, 2 tay chụp xuống rồi lên, giật 2 chỏ sang 2 bên A-B, nhìn A

    Chân phải lên AC Đinh tấn, 2 tay hoa quyền, tay trái gạt lên gạt thủ hướng AC, tay phải đỡ xuống diềm cước, bàn tay xòe, nhìn sang phải.

    Xoay lưng, hoa quyền tay phải trên, chân trái tiến nghịch lên A – Đinh tấn nghịch, nhìn A, tay phải Hổ trảo thủ ngang trán, hổ khẩu sang phải, tay trái Hổ trảo chụp tới A trước ngực – thủ.

Triển giác long tất lực lôi oanh:

    Xoay lưng, vuốt 2 ức bàn tay xuống B bên phải. Xoay lại A, chân trái rút nhẹ – Trảo mã, 2 tay theo đà đánh ngược cổ tay lên A, các ngón duối thẳng khép lại.

    Chân trái dậm về chân phải, chân phải lên A – Đinh tấn, nhìn A, 2 chưởng vòng ra ngoài xuống 2 bên hông rồi chưởng hất lên 2 bên cằm đối thủ, hướng A.

    Chân trái tiến nghịch lên A – Đinh tấn nghịch, ngoai 2 tay qua cổ rút về hông, 2 chỏ thúc lên về AC, nhìn AC.

Lão hồi, thối tọa, liên ba biến:

    Chân trái bước tréo về B – Xà tự tấn, 2 tay vòng lên rồi tréo xuống trước bụng tay phải ngoài, đỡ xuống 2 bên diềm cước.

    Chân phải bước tới B – Trung bình tấn, 2 tay theo đà vòng lên rồi đỡ xuống 2 bên gối diềm cước, bàn tay nắm, lắc đầu nhìn A.

    Chân trái bước tréo về B – Xà tấn, hai tay xòe, vẽ vòng tròn lên B về. Rút cao chân phải nhảy về B, chân trái theo quì – Tọa tấn, chưởng phải về B, chưởng trái che cổ, lắc đầu nhìn A.

    Rút cao gối trái nhảy qua C, chân phải nhảy theo rồi lên A – Đinh tấn, 2 tay kéo vòng lên qua trái về hông trái rồi chưởng âm dương về A, mũi bàn tay phải chỉa xuống, mũi bàn tay trái chỉa lên.

    Rút cao gối phải về chân trái, kéo 2 tay về hông trái, nhảy qua D, vòng 2 tay lên qua phải về hông phải, chân trái nhảy theo rồi lên A – Đinh tấn, 2 tay chưởng âm dương về A, mũi bàn tay phải chỉa lên, mũi bàn tay trái chỉa xuống.

    Rút cao gối trái về chân phải, kéo 2 tay về hông trái, nhảy qua C, vòng 2 tay lên qua trái về hông trái, chân phải nhảy theo rồi lên A – Đinh tấn, 2 tay chưởng âm dương về A, mũi bàn tay phải chỉa xuống, mũi bàn tay trái chỉa lên.

    Chân phải dậm về trước chân trái, chân trái bước lên A – Đinh tấn, tay phải bảo vệ mặt gạt thủ về hông, tay trái bảo vệ mặt chụp ngang xuống bám thủ về hông, tay phải chưởng thẳng về A.

Hồ điệp song phi, lão bản sanh:

    Chân trái bước tréo về B – Xà tự tấn tấn, 2 tay vòng lên B qua đầu xuống A, chân phải bước về B. Chân trái tiến nghịch sau chân phải – Xà tự tấn, tay phải theo đà đưa lên trên đầu, lắc cổ tay cho lòng bàn tay hướng lên rồi rút về hông, tay trái từ vai phải chưởng về A.

    Rút cao gối trái, bay cao đá thẳng chân phải, hạ xuống Đinh tấn phải, hai tay đập xuống phía chân phải rồi từ 2 bên trấn xéo xuống trên gối phải, bàn tay nắm, tay phải trên, 2 tay đưa lên 2 bên C-D ngang vai, dựng chưởng sang 2 bên C – D, cùng lúc kéo nhẹ chân phải về – Trảo mã.

    Chân phải bước về, chân trái lên A – Đinh tấn, hoa quyền tay phải trên rồi rút về hông, tray trái chụp Hổ trảo về A rồi kéo về mình, tay phải chụp Hổ trảo về A.

Nguyệt quật, song câu, lôi điển chấn:

    Chân trái rút cao nhảy qua C, chân phải nhảy theo, 2 tay nắm lại vòng từ hông phải lên qua trái, chân phải tới A – Đinh tấn, hai tay đấm móc lên A, 2 tâm quyền hướng ra.

    Chân phải rút cao nhảy qua D, chân trái nhảy theo, 2 nắm tay vòng từ hông trái lên qua phải, chân trái tới A – Đinh tấn, hai tay đấm móc lên A, 2 tâm quyền hướng ra.

    Chân trái bước tréo về B – Xà tự tấn, tay phải ngoài, tay trái trong, 2 tay vòng lên gạt thủ sang 2 bên A-B rồi vòng xuống, chân phải bước về B – Trung bình tấn, nhìn A, tay trái gạt thủ trước mặt, tay phải che hướng D.

    Hạ thấp xuống Đinh tấn phải, tay trái hạ xuống gối trái, xoay người về A, tay phải đỡ xuống diềm cước, chưởng trái che trước ngực, chân phải đá Bàng long về A, rút chân lại nhún chân trái lên A – Đinh tấn, 2 nắm tay vòng bên phải đấm phần cạnh bàn tay về A, tay phải ngửa trái úp.

Vân tôn tam tảo, hổ, xà, thành:

Lần 1:

    Chân trái bước tréo về B – Xà tự tấn, nhìn A, hoa quyền tay phải bảo vệ mặt gạt thủ trước trán, tay trái chém ngược từ D sang C.

    Xoay người thuận, chân phải lui về B – Xà tự tấn, hoa quyền tay trái gạt thủ che cổ phải, tay phải chưởng ấn xuống che hạ bộ, nhìn A.

    Rút cao gối phải, rút cao gối trái, chân trái dậm lên A – Đinh tấn, 2 nắm tay đấm phần cạnh bàn tay về A, tay phải ngửa trái úp.

Lần 2:

    Chân trái bước tréo về B – Xà tự tấn, nhìn A, hoa quyền tay phải bảo vệ mặt gạt thủ trước trán, tay trái chém ngược từ D sang C.

    Xoay người thuận, chân phải lui về B – Xà tự tấn, hoa quyền tay trái gạt thủ che cổ phải, tay phải chưởng ấn xuống che hạ bộ, nhìn A.

    Rút cao gối phải, rút cao gối trái, chân trái dậm lên A – Đinh tấn, 2 nắm tay đấm phần cạnh bàn tay về A, tay phải ngửa trái úp.

Lần 3:

    Chân trái bước tréo về B – Xà tự tấn, nhìn A, hoa quyền tay phải bảo vệ mặt gạt thủ trước trán, tay trái chém ngược từ D sang C.

    Xoay người thuận, chân phải lui về B – Xà tự tấn, hoa quyền tay trái gạt thủ che cổ phải, tay phải chưởng ấn xuống hơi xéo về C, nhìn A.

    Tay trái gạt thủ, tay phải rút về hông, chân phải lên A – Trung bình, nhìn C, tay phải đấm thấp về C.

    Nhìn A, giậm chân phải về, tay phải bảo vệ mặt gạt thủ từ trái qua phải rút về hông, chân trái lên A – Trảo mã, chỏ trái cắm xuống Ẩn long về A, hơi cúi lưng.

    Chân trái lên A – Đinh tấn, tay phải xỉa ngửa 4 đầu ngón tay vào cổ đối phương, hướng về A, bàn tay trái úp che dưới chỏ phải, gập khuỷu tay phải, lòng bàn tay úp trên vai phải, lắc cổ tay đâm thẳng 4 đầu ngón tay về A.

Bái Tổ Sư lập như tiền:

    Chân trái bước tréo về B – Xà tự tấn, nhìn A, hoa quyền tay phải bảo vệ mặt gạt thủ trước trán, tay trái chém ngược từ D sang C.

    Xoay người thuận về A – Trảo mã, tay phải vòng xuống, tay trái từ sau đầu vòng lên, tay phải lên ngoài, tay trái xuống trong, phải úp trái ngửa.

    Chân trái tréo lên A – Xà tự tấn, tay trái gạt thủ, nắm tay phải móc vòng vào lòng bàn tay trái, vòng tay – nhìn C, chào bên trái (AC).

    Chân phải lên A – Trảo mã, nhìn D, vòng tay chào bên phải (AD).

    Chân phải lui về x, đưa 2 tay ra trước mặt, chân trái lui sát chân phải, đẩy thẳng 2 tay về trước (úp) rồi ngoai 2 tay về hông – thẳng người lên.

Xem biểu diễn ở đây.

Related Posts
Biểu diễn: Ngọc Trản Quyền(Ngọc Trản Ngân Đài) – Võ Cổ Truyền

Ngọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên Read more

Danh sách 10 bài quyền Quốc gia của Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Võ cổ truyền là tên gọi đại diên cho nền Võ thuật Việt Nam bao gồm hàng trăm Môn phái Read more

Biểu diễn: Tứ Linh Đao – Võ Cổ Truyền #1

Tứ Linh Đao là bài đơn đao, được Võ sư Kim Kê giới thiệu tại Hội nghị chuyên môn toàn Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *