Hướng dẫn đi bài LÃO HỔ THƯỢNG SƠN

Hướng đi

Bái Tổ Lão Hổ Thượng Sơn:

    Nghiêm. Lập tấn. Bước dài chân phải về A – Đinh tấn thấp, 2 tay vét xuống, bàn tay úp. Kéo chân trái lên sát chân phải đồng thời kéo 2 tay lên cao rồi kéo Hổ trảo xuống 2 bên C, D – Miêu tấn. Rút 2 tay về hông.

    Kéo chân trái qua phải – Xà tự tấn, nắm tay phải kéo chạm bàn tay trái ở hông trái. Chân phải lên D – Đinh tấn, kéo tay chào về D.

    Kéo chân phải qua trái – Xà tự tấn, tay giữ nguyên tư thế đó kéo về ngực phải. Chân trái lên C – Đinh tấn, kéo tay chào về C.

    Kéo chân trái về A – Trảo mã, tay chào về A.

    Cuốn ngược tay vào rồi đẩy 2 cạnh bàn tay về A, đồng thời lui chân trái về B, nhìn thẳng.

    Rút chân phải về chân trái, cuốn 2 tay về hông.

Chấp thủ khai mã:

   Hai gối rùn, chân phải vẽ vòng cung tới A-D, chân trái vẽ vòng cung tới A-C –  Trung bình tấn, nhìn A.

Song thủ phá cước:

   Hai nắm tay giở lên rồi đấm thẳng xuống trước hạ bộ – Trung bình tấn.

Đồng tử dâng quả:

   Hai lưng bàn tay áp sát phía ngón út, xỉa thẳng lên khỏi đầu.

Lưỡng thủ khai môn:

   Năm ngón chụp ra hai bên C-D.

Đơn tọa phục hổ:

    Xoay nhìn C, rút chân trái lên, hoa quyền tay phải trên.

    Nhảy lui chân trái về B ngồi, chân phải quì, nhìn A, tay phải kéo xuống diềm cước, tay trái đỡ lên.

Hữu thủ yểm tâm

    Chân phải lên A – Trung bình tấn, tay phải đấm móc lên về A, tay trái chụp xuống bám thủ chặn trên tay phải.

Hồi đầu thối tọa:

    Chân phải bước nhảy về B ngồi, chân trái qùi, nhìn A, tay trái kéo xuống diềm cước, tay phải đỡ lên.

Tả thủ yểm tâm:

    Chân trái lên A – Trung bình tấn, tay trái đấm móc lên về A, tay phải chụp xuống bám thủ chặn trên tay trái.

Nhất cước phá đao:

    Chân phải đá Tảo phong cước tới A, cùng lúc tay trái vỗ bàn chân phải. Lúc chân phải còn trên không thì tấp chỏ phải vào bàn tay trái (Phượng dực bạt phong).

    Chân phải để xuống A – Trung bình tấn, hai tay chụp kéo Hổ trảo xuống A, hổ khẩu hướng xuống.

Nhất quyền đả khứ:

    Sau quay, tay trái gạt thủ ở cổ. Chân phải bước tới B – Trung bình tấn, đấm thấp về B, tâm quyền hướng xuống .

Lão hổ vồ mồi:

    Nhảy 1800 ngược chiều kim đồng hồ về B – Trung bình tấn, hai tay chụp kéo Hổ trảo xuống B, hổ khẩu hướng xuống.

Trửu phong đả bồi:

    Lên gối phải về B, đồng thời tấp chỏ phải vào bàn tay trái. Để chân phải xuống B – Trung bình tấn, hai tay chụp kéo Hổ trảo xuống B, hổ khẩu hướng xuống.

Song đao phạt mộc:

    Sau quay, chân trái ở A – Đinh tấn, tay phải cương đao phạt mộc về A, tay trái úp dưới nách phải. Chân trái lên A – Đinh tấn, tay trái chưởng về A, tay phải che cổ.  Chân trái bước chéo lên sau chân phải A – Xà tự tấn, nhìn B, hai tay chém ngược cương đao về A – B.

Song phi cước khứ:

    Chân trái đá Bàng long cước về B, bay đá Kim tiêu cước phải về B – Trung bình tấn, hai tay chụp kéo Hổ trảo xuống B, hổ khẩu hướng xuống.

Long quyền đả khứ:

    Sau quay, chân trái lui xéo về AC – Đinh tấn, nhìn C, tay trái gạt thủ, tay phải dùng đốt thứ 2 của ngón trỏ lắc cổ tay đánh  Hồng ánh vào thái dương đối thủ

Tả hữu đả diện:

    Chân phải kéo lên rồi lui về D ngồi, chân trái quì, nhìn C, tay trái kéo xuống tới gối diềm cước, tay phải đỡ lên khỏi đầu.

    Chân trái lên C – Trung bình tấn, tay trái đấm móc lên về C, tay phải chụp xuống bám thủ chặn trên tay trái. Chân phải đá Tảo phong cước tới C, cùng lúc tay trái vỗ bàn chân phải. Lúc chân phải còn trên không thì tấp chỏ phải vào bàn tay trái. Xuống Trung bình tấn, 2 tay chụp kéo Hổ trảo xuống C, hổ khẩu hướng xuống.

    Chân trái tiến nghịch lên C ngồi, chân phải quì, nhìn D, tay phải diềm cước, tay trái gạt thủ. Chân phải lên D – Trung bình tấn – tay trái bảo vệ mặt chụp từ trên xuống bám thủ, tay phải đấm móc lên D.

    Chân phải lui nhẹ – Trảo mã, đỡ xuống bằng hai tay tréo ngửa trước bụng trái trên phải dưới rồi gặt hai sống cạnh bàn tay ra hai bên B-D.

Cuồng phong tróc nã:

    Chân phải lên D – Trung bình tấn, tay trái bảo vệ mặt chụp từ trên xuống cùng lúc tay phải đấm móc về D. Chân phải lui sát chân trái, nhìn D – Miêu tấn, tay phải đánh lưng bàn tay về D, tay trái thủ nách phải.

    Chân phải lui về C – Trung bình tấn, cúi người, tay phải móc ngược Hổ trảo về C. Chuyển Đinh tấn chân phải trước, cúi người, tay phải gạt ngang lên C, chỏ trái loan đài về C.

Tả thủ phá cước:

    Chân trái lên C – Trảo mã, tay trái đỡ xuống trước gối trái diềm cước, tay phải đỡ ngang qua mặt lên.

Hoành thân phục hổ:

    Chân trái lui về A ngồi, chân phải quì – Tọa tấn, nhìn B, tay phải đỡ xuống song song đùi phải diềm cước, tay trái bảo vệ mặt gạt lên che đầu.

Hữu thủ yểm tâm:

    Chân phải lên B – Trung bình tấn, tay trái bảo vệ mặt chụp từ trên xuống bám thủ, tay phải đấm móc về B.

Ngũ phong đả diện:

    Tay phải gạt thủ, lòng bàn tay vào trong, chân trái lên B – Xà tự tấn, tay trái xỉa úp về B. Chân phải lên B – Trung bình tấn, tay trái gạt thủ rồi rút về ngang ngực, tay ngửa, tay phải xỉa úp về B.

Hữu cước tảo địa:

    Xoay người, chân phải đá quét tảo địa về A, đồng thời hất sống cạnh bàn tay trái úp từ ngoài vào lia cành, tay phải ở hông phải.

Đơn tọa phục hổ:

    Chân phải hạ xuống A ngồi, chân trái quì, nhìn B, tay trái đỡ xuống song song đùi trái diềm cước, tay phải đỡ lên che đầu.

Tả thủ yểm tâm:

    Chân trái lên B – Trung bình tấn, tay phải bảo vệ mặt chụp ngang xuống, tay trái đấm móc về B.

Ngũ phong đả diện:

    Tay trái gạt thủ, lòng bàn tay vào trong, chân phải lên B – Xà tự tấn, tay phải xỉa úp về B. Chân trái lên B – Trung bình tấn, tay phải gạt thủ rồi rút về ngang ngực, tay ngửa, tay trái xỉa úp về B

Tả cước tảo địa:

    Xoay người, chân trái đá quét tảo địa về A, đồng thời hất sống cạnh bàn tay phải từ ngoài vào lia cành, tay trái ở hông trái.

Đơn tọa phục hổ:

    Chân trái hạ xuống A ngồi, chân phải quì, nhìn B, tay phải đỡ xuống song song đùi phải diềm cước, tay trái đỡ lên che đầu.

Hữu thủ yểm tâm:

    Chân phải lên B – Trung bình tấn, tay trái bảo vệ mặt chụp ngang xuống bám thủ, tay phải đấm móc về B.

Lưỡng thủ vạn năng:

    Chân trái dịch xéo sang C – Đinh tấn, tay phải nắm, gặt cánh tay phải từ trái sang, tay trái đỡ chỏ xéo xuống trước đầu gối trái diềm cước.

    Sau quay, chân phải dịch sang C – Đinh tấn, gặt cánh tay trái từ phải sang, tay phải đỡ chỏ xéo xuống trước đầu gối phải diềm cước.

Đơn tọa phục hổ:

    Chân phải dịch về D ngồi, chân trái quì, nhìn A, tay trái đỡ xuống song song đùi trái diềm cước, tay phải bảo vệ mặt đỡ lên che đầu.

Tả thủ yểm tâm:

    Chân trái lên A – Trung bình tấn, tay phải bảo vệ mặt chụp ngang từ trên xuống bám thủ, tay phải đấm về A.

Long quyền đọat nhãn:

    Chân phải lên A – Xà tự tấn, lưng bàn tay trái áp sát mặt phía ngón úp, che mắt, đánh gu thứ 2 ngón trỏ phải tới trước.

Lưỡng thủ tả cước:

    Ngoai 2 tay, chân trái đá Kim tiêu cước về A, cùng lúc vỗ 2 lưng bàn tay ngoài chân, chân trái để xuống A – Trung bình tấn, tay phải bảo vệ mặt gạt từ trái sang phải gạt thủ, tay trái đấm thẳng về A, tâm quyền hướng lên.

Hoành thân thối tọa:

    Sau quay 1800 theo chiều kim đồng hồ, chân phải quì, nhìn A, tay phải đỡ xuống song song đùi phải diềm cước, tay trái bảo vệ mặt đỡ lên gạt thủ.

Hữu thủ yểm tâm:

    Chân phải lên A – Trung bình tấn, tay trái bảo vệ mặt chụp ngang từ trên xuống bám thủ, tay phải đấm móc về A.

Long quyền đọat nhãn:

    Chân trái lên A – Xà tự tấn, lưng bàn tay phải áp sát mặt phía ngón úp, che mắt, đánh gu thứ 2 ngón trỏ trái tới trước.

Lưỡng thủ hữu cước:

   Ngoai 2 tay, chân phải đá Kim tiêu cước về A, cùng lúc vỗ 2 lưng bàn tay ngoài chân, chân phải để xuống A, bước liền chân trái lên A – Trung bình tấn, tay phải bảo vệ mặt gạt từ trái qua phải, tay trái đấm thẳng về A, hổ khẩu hướng lên.

Tướng quân bạt kiếm:

    Chân trái bước tréo trước chân phải về B, chân phải bước mạnh về B – Đinh tấn nghịch, nhìn A, hoa quyền tay trái đỡ xuống diềm cước, tay phải đỡ lên gạt thủ.

Bái Tổ thâu mã:

    Kéo chân trái qua phải – Xà tự tấn, nắm tay phải kéo chạm bàn tay trái ở hông trái. Chân phải lên D – Đinh tấn, kéo tay chào về D.

    Kéo chân phải qua trái – Xà tự tấn, tay giữ nguyên tư thế đó kéo về ngực phải. Chân trái lên C – Đinh tấn, kéo tay chào về C.

    Chân trái bước tới A – Trảo mã, kéo tay chào về A.     

    Cuốn ngược tay vào rồi đẩy 2 cạnh bàn tay về A, đồng thời lui chân trái về B, nhìn thẳng. Rút chân phải về chân trái, cuốn 2 tay về hông.

    Chân trái sang trái, 2 tay diềm xuống.

Hết.

Related Posts
Biểu diễn: Quyền Nhật Nguyệt Đại Đao -Vovinam

Nhật Nguyệt Đại Đao Quyền -Vovinam Biểu diễn: Huỳnh Khắc Nguyên Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp là bài quyền sử dụng Read more

Biểu diễn: Quyền Song Dao Pháp – Vovinam

Song Dao Pháp Quyền, Huy Chương Vàng Giải Vô Địch Trẻ Vovinam Toàn Quốc 2023 Song Dao Pháp là Bài Quyền Read more

Biểu diễn: Ngọc Trản Quyền(Ngọc Trản Ngân Đài) – Võ Cổ Truyền

Ngọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên Read more

Danh sách 10 bài quyền Quốc gia của Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Võ cổ truyền là tên gọi đại diên cho nền Võ thuật Việt Nam bao gồm hàng trăm Môn phái Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *