Hướng dẫn đi bài Hùng Kê Quyền

Hướng đi

Bái Tổ Hùng Kê Quyền:

Chân trái sang trái – nghỉ.

Chân trái sát chân phải – nghiêm.

Nghiêng người về A – chào.

Miêu tấn, 2 tay thủ Hùng kê ở hông.

Bước chân trái lên A, đồng thời 2 tay vòng ra ngoài rồi kéo lại thế chào, chân phải chụm lên chân Trái.

Rút chân phải về sau thành Đinh tấn, 2 tay đẩy thẳng về trước, lòng bàn tay úp.

Rút chân trái về chân phải, cuốn 2 tay thủ Hùng kê ở hông.

Lưỡng kê giao thủ thỉ tranh hùng(Hai con gà chọi nhau để tranh hùng):

A/ – Chân trái lên A Xà tự tấn, quay sang C, hai tay kéo xuống dưới, lòng bàn tay úp gạt ra hai bên tay phải về hướng A, tay trái về hướng B.

Chân phải lên sát chân trái, hai cổ tay cong, gạt ra hai bên A – B một lần nữa.

Ngoai hai tay về hông.

Lắc đầu, xoay mặt về B, nhìn hướng B.

Lắc đầu xoay mặt về A, nhìn hướng A.

B/ – Rút cao gối trái, rút cao gối phải tiến về A, hai tay bảo vệ mặt gạt ra hai bên, vận

lực vào ngón trỏ phải, đâm từ dưới lên lòng bàn tay ngửa, tay trái ngửa ở hông.

Lướt chân phải tới A, chân trái lướt theo, xoay cổ tay phải đâm ngón trỏ phải tới, lòng bàn tay úp.

Tay phải bảo vệ mặt gạt từ vai trái qua phải, lướt chân phải tới trước, chân trái lướt theo, tay trái chưởng về A.

Chân phải lướt lên A, chân trái lướt theo, xoay cổ tay trái nhấn chưởng về A, tay phải ngửa ở hông.

Chân phải lướt lên A, chân trái lướt theo, xoay cổ tay trái nhấn chưởng về A, tay phải ngửa ở hông.

Chân phải lướt lên A, chân trái lướt theo, xoay cổ tay trái nhấn chưởng về A, tay phải ngửa ở hông.

Chuyển Đinh tấn nghịch, chân trái rùn, chân phải thẳng, tay phải chưởng thẳng xuống che trước hạ bộ, chưởng trái che cổ phải.

C/ – Rút cao gối trái, rút cao gối phải tiến về A, hai tay bảo vệ mặt gạt ra hai bên, vận lực vào ngón trỏ phải vòng xuống đâm xéo lên A, bàn tay ngửa, tay trái phụ dưới tay phải.

Chân phải lui Xà tự tấn, tay trái bảo vệ mặt gạt từ vai phải sang trái, vận lực vào ngón trỏ phải đâm thẳng tới, tay trái che cổ.

Chân phải lên A Đinh tấn, tay trái bảo vệ mặt, chụp ngang từ trên xuống ngực phải, vận lực vào ngón trỏ phải đâm xéo từ dưới lên.

Chân phải bước tréo trước chân trái về B Xà tự tấn, tay phải đỡ từ vai trái xuống, chưởng trái che cổ phải, nhìn về hướng A.

Xoay người 3600 thành Đinh tấn, hai tay bảo vệ mặt gạt ra hai bên kéo về hông.

Vận lực vào ngón trỏ phải đâm thẳng về A.

Chân trái lui về B Xà tự tấn, tay phải kéo thủ ở cổ, bàn tay úp, tay trái chưởng về A.

Song túc tề phi trảo thượng xung(Hai chân cùng bay, móng chân đâm hất lên):

Tay trái ngửa trước bụng, rút cao gối trái bay đá chân phải, đồng thời đập lưng 4 ngón tay phải vào lòng bàn tay trái.

Đáp xuống chân phải trước Đinh tấn, tay phải bảo vệ mặt gạt từ vai trái qua phải, tay trái chưởng về trước.

Chân phải lui về B Xà tự tấn, tay trái bảo vệ mặt gạt từ vai phải qua trái, tay phải đâm thẳng về trước, bàn tay úp.

Tay trái ngửa trước bụng, rút cao gối phải bay đá chân trái, đồng thời đập lưng 4 ngón tay phải vào lòng bàn tay trái.

Đáp xuống chân trái trước Đinh tấn, tay trái bảo vệ mặt gạt từ vai phải qua trái, tay phải chưởng về trước.

Rút cao gối phải, rút cao gối trái, lên A – Trung bình tấn, tay phải bảo vệ mặt gạt từ vai trái qua phải rút về hông, tay trái chưởng về A.

Trấn ải kim thương như Bạch Hổ (Trấn biên ải, cây thương vàng như cọp trắng):

Chân trái lui về B Xà tấn, chỏ trái trấn về trước, tay phải rút về hông.

Rút cao gối trái, rút cao gối phải lên Đinh tấn phải, tay trái gạt thủ rồi rút về hông, tay phải đâm xéo từ dưới lên.

Xoay sang trái 900 Trung bình tấn, hai tay bảo vệ mặt gạt ra hai bên, vòng xuống hai bên hông, vận lực vào hai ngón trỏ xỉa xéo lên bụng đối thủ rồi gạt ra hai bên ngang mặt.

Thủ quan ngân kiếm tựa Thanh Long (Giữ cửa quan, lưỡi kiếm bạc tựa rồng xanh):

Chân phải bước chéo về B trước chân trái – Xà tự tấn, tay phải trấn ngang xuống, tay trái bảo vệ mặt, chụp từ trên xuống đến cổ.

Xoay người về A – Trảo mã tấn, 2 tay rút về hông. Lên Đinh tấn trái, tay trái gạt thủ rút về hông, tay phải chưởng về A.

Nhảy chân phải lên, tay phải gạt thủ, hạ chân trái về A – Đinh tấn, tay trái chưởng.

Chân phải trụ, rút cao chân trái về – Hạc tấn, đồng thời 2 tay kéo đỡ trước trán, bàn tay ngửa, nhìn A.

Xuyên cung độc tiễn tăng ư trác(Mũi tên độc đâm vào hầu được cất giấu từ mỏ gà (mổ thóc)):

Nhảy chéo chân trái về hướng BD, rồi nhảy chân phải về D, tay cuốn về hông.

Để chân trái tới A – Đinh tấn, 2 ngón trỏ xỉa thẳng về A, lòng bàn tay hướng vào nhau.

Rút nhẹ chân trái – Trảo mã, cuốn cao 2 tay về hông. Lên Đinh tấn trái, hai tay chéo đẩy xuống trước hạ bộ, tay phải nằm trên.

Rút cao gối trái, rút cao gối phải tới A – Trung bình tấn, 2 ngón trỏ từ hai bên xỉa lên rối gạt ra hai bên.

Rút cao gối trái, rút cao gối phải tới A – Đinh tấn, ngón trỏ phải xỉa lên, lòng bàn tay ngửa, tay trái ở hông.

Hồi thủ đơn câu thọ tứ hùng(Quay đầu móc đâm vào ngực kẻ địch):

Chân phải bước chéo về B trước chân trái – Xà tự tấn, tay phải trấn ngang xuống, tay trái bảo vệ mặt, chụp từ trên xuống đến cổ.

Xoay người về A – Trảo mã tấn, 2 tay rút về hông. Lên Đinh tấn trái, chưởng 2 cạnh bàn tay về trước. Rút nhẹ về Trảo mã, 2 tay rút về hông, lên Đinh tấn trái, hai tay chéo đẩy xuống trước hạ bộ, tay phải nằm trên.

Rút cao gối trái, rút cao gối phải tới A – Trung bình tấn, vận lực vào hai ngón trỏ xỉa từ dưới lên, bảo vệ mặt hai tay gạt ra hai bên.

Thiểu tẩu vượt trâm thiên sở tứ(Chạy, nhảy lên, luồn, hụp xuống là thế trời cho):

Rút cao gối trái – Hạc tấn, tay phải thủ ngang đầu, tay trái ngửa ngang bụng.

Rút cao gối phải lên A – Đinh tấn, ngón trỏ tay phải xỉa lên lòng bàn tay ngửa, tay trái bảo vệ mặt chụp ngang từ trên xuống về hông.

Nhu, cương, cường, nhược tận kỳ trung(Mềm, cứng, mạnh, yếu, tất cả đều trong bài quyền này):

Chân phải lui về B sau chân trái – Xà tự tấn, tay phải chưởng xuống che hạ bộ, chưởng trái che cổ phải.

Xoay người về A thuận chiều kim đồng hồ – Trung bình tấn, 2 tay kéo gạt che trước đầu.

Lui chân trái về Trảo mã tấn, 2 tay kéo về hông. Kéo chân phải sát lên chân trái, chào.

Cuốn tay về hông, bước chân trái qua trái, diềm 2 tay xuống.

(Hết bài)

Dịch lời thiệu (1):

Đôi gà so cổ đá nhau.

Đôi chân vươn móng nhảy vào thốc lên.

Như hùm trắng vẻ hiên ngang.

Mỏ vờn như chiếc thương vàng thủ môn.

Cựa như kiếm bạc chồm lên.

Diện tiền giữ kín những lần địch công.

Như tên bay khỏi cánh cung.

Gíup cho chiếc mỏ mổ không thể ngừng.

Lui về giơ cựa cản chân.

Cựa kia quyết chí bốn bên tấn vào.

Chạy lui đôi bước xem sao.

Dùng đôi cựa bén phóng vào như trâm.

Trời ban đức tính kiêu hùng.

Cứng mềm mạnh yếu mấy phần đưa ra.

Chỏi nhau rách thịt trầy da.

Chẳng qua tấc dạ thoả mà lại thôi.

Người dịch: Lão võ sư Phạm Đình Trọng – Lâm Đồng

Hội nghị chuyên môn VTCT toàn quốc lần thứ III – 1995

Related Posts
Biểu diễn: Quyền Nhật Nguyệt Đại Đao -Vovinam

Nhật Nguyệt Đại Đao Quyền -Vovinam Biểu diễn: Huỳnh Khắc Nguyên Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp là bài quyền sử dụng Read more

Biểu diễn: Quyền Song Dao Pháp – Vovinam

Song Dao Pháp Quyền, Huy Chương Vàng Giải Vô Địch Trẻ Vovinam Toàn Quốc 2023 Song Dao Pháp là Bài Quyền Read more

Biểu diễn: Ngọc Trản Quyền(Ngọc Trản Ngân Đài) – Võ Cổ Truyền

Ngọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên Read more

Danh sách 10 bài quyền Quốc gia của Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Võ cổ truyền là tên gọi đại diên cho nền Võ thuật Việt Nam bao gồm hàng trăm Môn phái Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *